Vårt varumärke

Efterlevnad av miljökrav

Supervisor engineer pointing the wind turbine

Vi på APC by Schneider Electric strävar efter att tillhandahålla våra kunder produkter som till fullo följer myndigheternas bestämmelser och internationella överenskommelser. Vi lovar att samarbeta med våra kunder och vår leverantörskedja om att följa de regler som berör våra produkter.

Återvinning

APC by Schneider Electric erbjuder våra konsument- och företagskunder miljömedvetna återlämnings- och återvinningsprogram för produkter. De här programmen uppfyller specifika regionala regler, t.ex. direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), samtidigt som de främjar återanvändning, återvinning och miljömedveten kassation av produkter vid slutet av dess livscykler.

RoHS – begränsade ämnen

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2) kräver att APC by Schneider Electric måste tillhandahålla produkter som följer kraven på begränsningar av ämnen i RoHS, märka produkter som är avsedda för den europeiska marknaden med CE-märkning samt redovisa efterlevnaden i en efterlevnadsdeklaration.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) kräver att APC ska utvärdera sina produkter för att bestämma förekomsten av vissa ämnen med mycket farliga egenskaper och meddela kunder när de ämnena förekommer.
Under juli 2010 införde USA Dodd-Frank Financial Reform & Consumer Protection Act, section 1502(b), som kräver att alla företag i USA vars aktier handlas öppet samt deras leverantörer, ska redovisa hanteringskedjan för konfliktmineraler. APC by Schneider Electric omfattas inte direkt av den här regeln, men vi levererar produkter till företag som omfattas av den. APC har bestämt sig för att undvika att använda konfliktmineraler och ge våra kunder den information de behöver för att klara sina åtaganden med avseende på den här regeln.
På APC by Schneider Electric är vi stolta över att kunna leverera marknadsledande produkter och tjänster till kunder, genom innovation, prestanda enligt specifikation och kontinuerlig förbättring. Vi har som princip att göra affärer på ett miljömedvetet sätt. Genom att ta vårt ansvar för att skydda miljön stärker vi vår förmåga att leverera konkurrenskraftiga och lönsamma produkter och tjänster.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!