Dodržování předpisů na ochranu životního prostředí

Recyklace


  • Recyklace

    Společnost APC by Schneider Electric nabízí svým zákazníkům z řad spotřebitelů i společností ekologicky navrženou službu odběru použitých produktů a jejich recyklace. Tyto programy splňují konkrétní regionální pravidla jako například Směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), a zároveň podporují opakované použití či ekologickou likvidaci produktů na konci jejich životního cyklu.

    Další informace

RoHS – Nebezpečné látky


  • RoHS – Nebezpečné látky

    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2) společnosti APC by Schneider Electric ukládá povinnost nabízet produkty vyhovující v ní obsaženým omezením, označovat produkty určené pro evropský trh značkou CE a prokazovat soulad prostřednictvím Prohlášení o shodě.

    Další informace

REACH – látky vzbuzující mimořádné obavy

Nařízení (ES) 1907/2006 Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vyžaduje po společnosti APC hodnocení jejích produktů z hlediska obsahu určitých látek vzbuzujících mimořádné obavy a informování zákazníků, pokud se v nich tyto látky vyskytnou.

Další informace

Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look
Supervisor engineer pointing the wind turbine

Konfliktní minerály

V červnu 2010 byl v USA schválen zákon Dodd-Frank Financial Reform & Consumer Protection Act, který v části 1502(b) ukládá všem veřejně obchodovatelným americkým společnostem povinnost zveřejnit informace o používání tzv. konfliktních minerálů. Na společnost APC by Schneider Electric se tato povinnost přímo nevztahuje, nicméně dodává své výrobky společnostem, pro které závazné je. Společnost APC se snaží vyhýbat použití konfliktních minerálů a svým zákazníkům poskytuje informace, které potřebují k naplnění svých povinností dle výše uvedeného zákona.

Další informace

Zásady pro oblast kvality a životního prostředí

Společnost APC by Schneider Electric je hrdá na to, že nabízí svým zákazníkům špičkové produkty a služby díky inovacím, výkonům odpovídajícím specifikacím a neustálému zlepšování. Zavazujeme se, že budeme podnikat způsobem, který je odpovědný z hlediska životního prostředí. Naplňováním své odpovědnosti chránit životní prostředí zvyšujeme svou schopnost nabízet konkurenceschopné a ziskové produkty a služby.

Více informací o našich Zásadách pro oblast kvality a životního prostředí

Default Alternative Text