Naše značky

Dodržování zásad RoHS a REACH

A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water

Společnost APC by Schneider Electric staví své poznatky v souladu s předpisy RoHS a REACH na informacích poskytnutých třetími stranami. Přitom se snaží o podnikání přiměřených kroků k zajištění vhodných a přesných informací. Provádí například test likvidace či chemický rozbor dodávaných součástek a materiálů. 

Dodržování pravidel RoHS znamená, že výrobky splňují základní požadavky definované v evropské směrnici 2011/65/EU (RoHS2). Vezměte prosím v úvahu, že mnoho výrobků společnosti APC nevyžaduje evropské prohlášení o shodě, nemusí být označeny symbolem CE a nemusí k nim být k dispozici technický list.

Součástky použité při výrobě produktů, u nichž je uvedeno, že splňují směrnici RoHS, prošly testováním a chemickou analýzou vstupních dílů a materiálů s cílem potvrdit, že celkový obsah bromovaných difenyletherů včetně deka-BDE monomeru je nižší než 1 000 ppm (0,1 % hm.). 

Splnění požadavků směrnice REACH znamená, že deklarované produkty neobsahují látky zařazené na seznam SVHC (Látky vzbuzující mimořádné obavy) v koncentraci vyšší než 1 000 ppm. Tato informace o souladu se směrnicemi je vyjádřením našich nejlepších poznatků týkajících se obsahu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v našich produktech. Seznam SVHC se neustále aktualizuje a, není-li uvedeno jinak, zahrnuje prohlášení látky uvedené na webu ECHA. Tato informace o souladu se postupně vyvíjí v závislosti na nových poznatcích o produktech a rozšiřování seznamu SVHC o nové látky.

Prohlášení RoHS a REACH jsou k dispozici na stránkách věnovaných produktům pomocí nástroje Check a Product. 

Kontrola souladu výrobků APC

Odpovědnost dodavatele

APC by Schneider Electric (APC) se zavazuje dodávat zákazníkům výrobky splňující všechna příslušná nařízení, mezinárodní protokoly a normy na ochranu zákazníků. Nezbytným partnerem v tomto úsilí je nám celý dodavatelský řetězec. Žádáme naše partnery o spolupráci při zajišťování toho, aby výrobky, součástky a materiály, které nám dodávají, splňovaly příslušné požadavky a aby nám zasílali údaje nutné k prokázání souladu s předpisy.

Více informací o našich normách odpovědnosti dodavatelů

Další informace

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!