Naše značky

Pravidla použití

Schneider Electric – Pravidla použití

Tím, že se připojíte či vstoupíte na tyto stránky, souhlasíte s tím, že se na vás vztahují obecná pravidla použití, která jsou definována níže, i konkrétní podmínky uváděné na některých stránkách tohoto webu. Tato pravidla jsou čas od času aktualizována. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, měli byste tento web okamžitě opustit.

Není-li stanoveno jinak, je tento web, jeho obsah, a jeho doménová jména a URL: https://www.apc.com, https://www.schneider-electric.com, https://www.schneiderelectric.com výhradním vlastnictvím společnosti:

Schneider Electric SE

  • Hlavní sídlo: 35, rue Joseph Monier
    92500 Rueil Malmaison – Francie
  • Právní forma: Evropská společnost (akciová společnost) s představenstvem

Hlavní editor:
Chris Leong
Marketingový ředitel
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – Francie

Hostitel:
Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – Francie
Telefon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Účel tohoto webu:

Tento web i jeho obsah, včetně všech informací, textů, grafiky, obrázků, hypertextových odkazů a dalších materiálů, je určen k obecným informačním účelům o společnosti Schneider Electric.

2. Informace o ochranných známkách a ochraně autorských práv

Značka Schneider Electric i jakékoli zapsané ochranné známky společnosti Schneider Electric Industries SAS, na něž se na těchto stránkách odkazuje, jsou výhradním majetkem společnosti Schneider Electric SE a jejích dceřinných společností. Nesmí být využívány za žádným účelem bez předchozího písemného schválení jejich vlastníka. Tento web a jeho obsah jsou chráněny dle francouzského zákona na ochranu duševního vlastnictví (Code de la propriété intellectuelle français, dále jen „zákon“), zákony na ochranu autorství, jež zahrnují texty, nákresy a modely, i zákonem o obchodních známkách. Souhlasíte s tím, že bez písemného svolení společnosti Schneider Electric žádnou část tohoto webu či jeho obsahu nebudete reprodukovat jinak než pro své osobní nekomerční použití, a to na jakékoli médium. Souhlasíte rovněž s tím, že nebudete vytvářet žádné hypertextové odkazy na tento web či jeho obsah. Společnost Schneider Electric neuděluje žádné právo ani licenci k osobnímu a nekomerčnímu použití těchto stránek, jejich obsahu, a to s výjimkou nevýhradní licence na jeho prohlížení „tak, jak je“ a na vlastní riziko. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena.

Společnost Schneider Electric nečiní žádné nároky ani vyjádření ohledně ochranných známek třetích stran, které jsou majetkem svých vlastníků.

Pro více informací kontaktujte správce webu na adrese: FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Odkazy na jiné weby

Tento web může obsahovat odkazy na jiné weby. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a neznamenají, že společnost Schneider Electric schvaluje obsah těchto webů. Společnost Schneider Electric nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli jiných webů, ani nečiní žádná prohlášení nebo záruky ohledně jiných webů, jejich obsahu či materiálů, které se na nich nacházejí.

4. Aktualizace informací

Společnost Schneider Electric vyvíjí veškeré rozumné úsilí s cílem zachovat nepřetržitou přístupnost tohoto webu. Může se vám nicméně stát, že vám přístup na tento web bude odmítnut, nebo budete během přístupu pociťovat problémy v důsledku technických obtíží nebo údržby či aktualizace. Mimoto, přesto, že se společnost Schneider Electric snaží rozumným způsobem zajistit aktuálnost všech informací na tomto webu, nečiní žádná prohlášení ani záruky, a to výslovné ani implicitní, ohledně jeho přesnosti a úplnosti.

Obsah tohoto webu a webů dostupných prostřednictvím hypertextových odkazů na něm uvedených může být kdykoli a bez předchozího upozornění opraven, doplněn či aktualizován.
Společnost Schneider Electric nečiní žádné záruky ani prohlášení, že tento web a přístup k němu jsou bezpečné, že je web prostý počítačových virů, či chyb, které mohou vést k poškození či ztrátě dat. Odpovědnost za ochranu svých dat před viry nesete vy.

Společnost Schneider Electric nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé či následné škody jakéhokoli druhu vyvolané či vyplývající z vašeho použití tohoto webu nebo z nemožnosti přístupu na něj.

5. Finanční informace a informace o ceně akcií

Informace poskytované prostřednictvím tohoto webu nejsou určeny a nesmí být považovány za nabídku, výzvu či podnět k investicím či jakémukoli nakládání s akciemi či jakýmikoli jinými finančními nástroji společnosti Schneider Electric SE vydanými jakoukoli společností tvořící součást skupiny Schneider Electric, ani nepředstavují radu či doporučení v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím.

Cena akcií publikovaná na stránce Finance tohoto webu je zajišťována externí společností a společnost Schneider Electric nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli zpožděním či nepřesností informace poskytované prostřednictvím toho odkazu, nad nímž nemá žádnou kontrolu. Na tomto webu se mohou rovněž poskytovat odkazy na jiné externí weby, které nejsou pod kontrolou společnosti Schneider Electric. Společnost Schneider Electric nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli těchto webů.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST SCHNEIDER ELECTRIC NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NIKOMU ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU SOUVISEJÍCÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO WEBU NEBO JAKÉHOKOLI POUŽITÍ TOHOTO WEBU ČI JAKÉHOKOLI JEHO PROSTŘEDNICTVÍM PROPOJENÉHO, ODKAZOVANÉHO ČI PŘISTUPOVANÉHO ZDROJE, ANI ZA POUŽITÍ, STAHOVÁNÍ ČI PŘÍSTUP K JAKÝMKOLI MATERIÁLŮM, INFORMACÍM, PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM, A TO ZEJMÉNA ZA UŠLÝ ZISK, NARUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU ÚSPOR ČI PROGRAMŮ ČI JINÝCH DAT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SCHNEIDER ELECTRIC JE NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA. TATO VÝJIMKA A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY SPORNÉ BODY, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍ ZE SMLOUVY, ZÁRUKY, OBČANSKÉHO PRÁVA ČI JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE.

7. Důvěrné či chráněné informace

Společnost Schneider Electric od vás prostřednictvím tohoto webu nechce přijímat důvěrné či chráněné informace. Vezměte prosím na vědomí, že žádná informace zaslaná společnosti Schneider Electric NEBUDE považována za důvěrnou. Tím, že společnosti Schneider Electric zašlete jakoukoli informaci či materiál, jí udělujete neomezenou a neodvolatelnou licenci k použití, reprodukování, zobrazování, předvádění, úpravě, přenosu a distribuci těchto materiálů či informací a zároveň vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Schneider Electric může využít jakékoli myšlenky, koncepty, know-how či techniky, které jí za jakýmkoli účelem zašlete.

8. Otázky jurisdikce

Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré materiály na tomto webu prezentovány výhradně za účelem podpory produktů Schneider Electric. Společnost Schneider Electric nečiní žádné prohlášené, že materiály nebo produkty zobrazené na tomto webu jsou vhodné či dostupné na všech místech.

Tato Pravidla použití se řídí a vykládají dle francouzských zákonů, aniž by uváděly v platnost jakékoli právní zásady či konflikty. Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody shledáno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu za nevymahatelné, bude toto ustanovení z těchto Pravidel použití vyjmuto a neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Toto je úplná dohoda mezi smluvními stranami týkající se tohoto předmětu a může být upravována výlučně písemnou formou s podpisy obou stran.

Poslední aktualizace: 29. září 2014

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!