Vårt varumärke

Miljöindikatorer

Woman watering garden outside of her home

Läs om miljöindikatorer och deras förkortningar: 

Råmaterialförbrukning (RMD, Raw Material Depletion) Det här värdet anger förbrukningen av råmaterial under produktens livscykel. Det uttrycks som den kvot av en naturresurs som försvinner varje år, med alla de årliga reserverna av materialet i fråga inräknade.

Energiförbrukning (ED, Energy Depletion) Det här värdet anger den mängd energi som förbrukas, oavsett om det handlar om fossila bränslen, vattenkraft, kärnkraft eller andra källor. I värdet ingår den energi som materialet producerar vid förbränning. Uttrycks i MJ.

Vattenförbrukning (WD, Water Depletion) Det här värdet anger den volym vatten som förbrukas, inklusive dricksvatten och vatten från industriella källor. Uttrycks i dm3.

Global uppvärmning (GW, Global Warming) Den globala uppvärmningen av planeten är resultatet av ökningen av växthuseffekten på grund av att det solljus som reflekteras av jordens yta absorberas av vissa gaser (”växthusgaser”). Effekten anges som motsvarande mängd CO2 i gram.

Ozonförtunning (OD, Ozone Depletion)
Det här värdet anger det bidrag till förtunningen av ozonskiktet i atmosfären som sker på grund av utsläpp av vissa gaser. Effekten uttrycks som motsvarande mängd CFC-11 i gram.

Lufttoxicitet (AT, Air Toxicity) Det här värdet anger lufttoxiciteten i en miljö där människor vistas. Det innefattar de koncentrationer som allmänt accepteras för flera gaser i luften och den mängd gas som släpps ut under livscykeln. Värdet motsvarar den luftvolym som behövs för att späda ut gaserna till godkända koncentrationer.

Fotokemisk ozonproduktion (POC, Photochemical Ozone Creation ) Det här värdet anger bidraget till smogfenomenet (fotokemisk oxidering av vissa gaser, som genererar ozon) och uttrycks som motsvarande mängd etylen (C2H4) i gram.

Luftförsurning (AA, Air Acidification) De sura ämnen som förekommer i atmosfären sprids av regnet. Om regnet är mycket surt kan det skada skogar. Bidraget till försurningen beräknas med stöd i försurningspotentialen för de aktuella ämnena, och uttrycks som lägesekvivalens för H+.

Vattentoxicitet (WT, Water Toxicity) Det här värdet anger vattnets toxicitet. Den anger de koncentrationer som allmänt accepteras för flera ämnen i vatten och den mängd av ämnena som släpps ut under livscykeln. Indikationen som ges motsvarar den vattenvolym som behövs för att späda ut ämnena till godkända koncentrationer.

Produktion av farligt avfall (HWP, Hazardous Waste Production) Det här värdet anger den mängd avfall som skapas under livscykelns alla faser och måste hanteras särskilt (tillverkning, distribution och användning). Exempel: särskilt industriavfall i tillverkningsfasen, avfall som är kopplat till produktion av elkraft o.s.v. Uttrycks i kg.

Utvärderingar av livscykel och miljöindikatorer

Läs mer om EIME

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!