Vårt varumärke

Sekretessregler

Schneider Electrics datasekretesspolicy


1. Schneider Electric förbinder sig att skydda dina personuppgifter

Schneider Electric har åtagit sig att skydda din integritet och dina personliga uppgifter. Vi ber dig läsa den här sekretesspolicyn.

Den här sekretesspolicyn informerar dig om vår sekretesspraxis och om hur dina personuppgifter samlas in på Internet, samt hur vi kommer att använda den informationen. Policyn kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida, samt längst ned på varje webbsida som tillhör Schneider Electric.

Schneider Electric stödjer i allra högsta grad de grundläggande rättigheterna kring sekretess och dataskydd, samt följer nationell och internationell sekretesslagstiftning.
 
I det juridiska och etiska principdokumentet ”Our Principles of Responsibility” förbinder sig Schneider Electric att bibehålla sekretessen kring eventuella personuppgifter, och att strängt begränsa allt yppande av dem i enlighet med den lokala lagstiftningen.
 
Schneider Electric har upprättat den här sekretesspolicyn som en extern publikation av våra BCR-regler (Binding Corporate Rules) för datasekretess, som godkändes av EU:s dataskyddsmyndigheter under november 2012.

I Schneider Electrics BCR-regler för datasekretess har vi tagit hänsyn till de grundläggande principerna i EU-direktivet 95/46/EC, eftersom vårt huvudkontor ligger inom EU.

Våra sekretessregler gäller för insamling, bearbetning, användning, spridning, överföring och lagring av personuppgifter hos alla våra filialer. De beskriver ett gemensamt regelverk som omfattar alla våra enheter i alla länder, och som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter som hanteras inom Schneider Electric.

2. Till den det berör

Schneider Electric är ett globalt företag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som korsar nationsgränser. Den här sekretesspolicyn gäller för alla Schneider Electric-ägda webbplatser, domäner, tjänster, program och produkter, samt de som tillhör våra helt ägda dotterbolag (”Schneider Electrics webbplatser eller tjänster”), med undantaget att en sekretesspolicy som är specifik för just det aktuella programmet, produkten eller tjänsten från Schneider Electric kan åsidosätta eller komplettera den här sekretesspolicyn. Den här sekretesspolicyn omfattar alla Schneider Electrics dotterbolag och anställda.

3. Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Schneider Electric respekterar varje enskild individs, anställds, kandidats eller kunds sekretessrättigheter och intressen. Schneider Electrics dotterbolag kommer att iaktta följande principer vid hantering av dina personuppgifter: 

 1. Behandla dina personuppgifter på ett rättvist och lagenligt sätt. 
 2. Samla in dina personuppgifter för specificerade legitima ändamål, och inte behandla dem ytterligare på sätt som inte är förenliga med de ändamålen. 
 3. Samla in de personuppgifter som är relevanta för ändamålet för vilka de samlas in och används, och inte samla in överflödiga uppgifter.  Vi kan anonymisera uppgifter när det är rimligt och lämpligt, beroende på uppgifternas art och de risker som associeras med de avsedda användningsområdena. 
 4. Hålla dina personuppgifter korrekta, och vid behov aktuella. Vi vidtar rimliga åtgärder för att korrigera eller ta bort data som är felaktiga eller ofullständiga.  
 5. Behålla dina personuppgifter endast så länge de behövs för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades. 
 6. Behandla dina personuppgifter i enlighet med individens lagstadgade rättigheter. 
 7. Vidta lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, otillåten behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada av personuppgifter. 
 8. Behandla dina personuppgifter med följande juridiska stöd: 
 • Du har gett ditt otvetydiga medgivande, eller 
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal i vilket du är part, eller för att agera på din begäran inför en avtalsskrivning, eller 
 • Behandlingen är nödvändig för efterlevnad med en juridisk skyldighet som omfattar Schneider Electric, eller 
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda vitala intressen för den vars personuppgifter det är, eller 
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en åtgärd som utförs för allmänintressets skull eller i utövandet av officiell behörighet som ligger hos den aktuella tjänstemannen eller hos en tredjepart till vilken uppgifterna yppas, eller 
 • Behandlingen är nödvändig för legitima intressen som eftersträvas av Schneider Electric eller av tredjeparten eller -parterna till vilka uppgifterna yppas, förutom i fall där sådana intressen åsidosätts av personuppgifternas ägares intressen i form av grundläggande fri- och rättigheter. 

Alla Schneider Electric-enheter säkerställer att de här principerna följs.

4. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Våra primära mål med att samla in information är att ge våra kunder och andra användare bättre tjänster och en smidig, effektiv och personanpassad upplevelse vid användning av webbplatserna. Om du t.ex. köper produkter eller begär information via webbplatserna använder vi dina personuppgifter för att hantera din order eller överlämna den begärda informationen.

Schneider Electric kan samla in personuppgifter från dig för att genomföra diverse transaktioner, t.ex. följande:
 • beställningar, aktiveringar och registreringar av produkter eller tjänster
 • skapa profiler 
 • informationsbegäranden 
 • marknadsförings- eller kundstödsprenumerationer 
 • tävlingsdeltagande eller enkätdeltagande 
 • arbetsansökningar
5. Vilka uppgifter samlas in?

Schneider Electric samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna bättre tjäna dig och personanpassa din upplevelse och interaktion med Schneider Electric. Sådan insamling sker med lämplig avisering och godkännande, tillsammans med eventuella obligatoriska registreringar hos dataskyddsmyndigheter.

Med personuppgifter (eller persondata) avses alla slags information som hör till en identifierad eller identifierbar naturlig person (”personuppgifternas ägare”). En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet med hänvisning till ett identifieringsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för dennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 


Den här sekretesspolicyn omfattar inte personuppgifter som anonymiserats, eller där pseudonymer används. Data kommer att anonymiseras om enskilda personer inte längre kan identifieras, eller endast kan identifieras efter en oproportionerlig insats i form av tid, pengar eller arbete. I användandet av pseudonymer ingår att namn eller andra identifierande uppgifter ersätts, så att identifiering av enskilda personer antingen blir omöjlig eller åtminstone gjorts mycket svårare. Om data som anonymiserats upphör att vara anonymiserade (d.v.s. enskilda personer kan återigen identifieras), eller om pseudonymer används och pseudonymerna medger identifiering av enskilda personer, ska den här sekretesspolicyn återigen tillämpas.
Det är alltid upp till dig om du vill uppge personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det förbehåller vi oss rätten att inte registrera dig som användare eller tillhandahålla några produkter eller tjänster.

De typer av personuppgifter vi samlar in från dig kan innefatta följande: 

 • namn, företag, e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress och leveransadress 
 • kundtyp, arbetsuppgifter, befattning, köpbehörighet, tidsramar för köpet m.m. 
 • uppgifter om produkt- och tjänstinställningar, kontaktinställningar, utbildning, arbetsbakgrund och anställningsintresse 
 • ditt användar-ID och lösenord för Schneider Electric (i förekommande fall) 
 • kreditkortsuppgifter (i förekommande fall) 
 • IP-adress (se kapitlet om cookie-filer) 

Hur vi använder dina uppgifter
Vi samlar in och använder dina uppgifter på ett antal olika sätt, inklusive följande: 
Surfning och sökning:  Vi samlar in vissa personuppgifter när du besöker webbplatserna eller klickar på de olika länkarna för produkter och tjänster. Vi samlar in de här uppgifterna för att ge dig en bättre användarupplevelse under dina nästa besök (t.ex. val av land), driva webbplatserna mer effektivt, samla in breda demografiska uppgifter, övervaka aktivitetsnivån på webbplatserna samt utvärdera verkan av vår marknadsföring. (Se kapitel 8 om cookie-filer)

Beställning:  Vi samlar in personuppgifter när du köper produkter och tjänster. Vi samlar in de här uppgifterna för att kunna leverera din beställning, erhålla betalning samt kommunicera med dig om status för din beställning.

Tekniskt kundstöd:  Vi kan samla in vissa uppgifter när du begär tekniskt kundstöd för Schneider Electric-produkter. Den här informationen är nödvändig för att identifiera era system, förstå dina produkters konfigurationer, diagnostisera ärenden och föreslå lösningar.

Enkäter och omröstningar på Internet:  Vi samlar in personuppgifter från kunder som frivilligt deltar i enkäter eller omröstningar. Vi använder den här informationen för att förbättra våra produkter och tjänster.

Kampanjaktiviteter:  Vi samlar in personuppgifter från dig när du deltar i en kampanj eller kampanjaktivitet. Vi använder den här informationen för att administrera kampanjen eller aktiviteten, skicka kampanjrelaterad e-post till dig, meddela vinnare och offentliggöra listan över vinnare i enlighet med gällande regler och lagar.

Nyhetsbrev och kampanjrelaterade e-postmeddelanden:  Vi samlar in personuppgifter när du begär att få nyhetsbrev, kampanjrelaterade e-postmeddelanden och annan information. Vi använder de här uppgifterna för att tillhandahålla dig den information du begärt.

Kontaktuppgifter:  Om du kontaktar oss behåller vi korrespondens och kommentarer tillsammans med dina personuppgifter i en fil som är specifik för dig. Vi använder de här uppgifterna för att kunna ge dig bättre service om du skulle kontakta oss igen i framtiden.    Vi kan behålla dina uppgifter under en rimlig tidsperiod för att uppnå syftena ovan.

Hur använder vi dina uppgifter i marknadsföringssyfte?
Vi (och företagen inom gruppen) och noga utvalda tredjeparter kan använda uppgifterna vi samlar in för att meddela dig om kampanjer, nyheter och nya produkter via brev, fax, telefon, SMS och e-post, om vi tror att de kan vara av intresse för dig.  Genom att uppge dina uppgifter till oss medger du att du kan kontaktas via dessa metoder för dessa syften. Om du inte vill få marknadsföringsmeddelanden från oss bör du ange det när du får frågan om det i registreringsformuläret eller begäran.  

6. Vad vi gör med dina personuppgifter

Om du uppger personuppgifter till oss, antingen direkt eller via en återförsäljare eller annan affärspartner, åtar vi oss att göra följande:

 • inte sälja eller hyra ut uppgifterna till tredjepart utan ditt medgivande – men om du så tillåter, kan vi använda dina kontaktuppgifter för att förmedla information till dig som vi tror du behöver känna till eller kan ha användning för, t.ex. nyheter om våra tjänster och produkter eller ändringar i villkoren för våra tjänster 
 • vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust, missbruk, samt obehörig åtkomst, yppande, ändring och kassation  
 • inte använda eller yppa uppgifterna, med undantag för följande:
  > i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster eller produkter du beställt, t.ex. genom att överlämna dem till en transportfirma som ska leverera produkterna du har beställt
  > på andra sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn, eller som du på annat sätt gett ditt medgivande till
  > tillsammans med andra uppgifter på sådant sätt att din identitet inte rimligen kan avgöras (t.ex. statistiska sammanställningar)
  > när lagen kräver det, t.ex. vid mottagande av stämning eller beslut om husrannsakan
  > till externa granskare som förbundit sig att hantera uppgifterna som konfidentiella
  > i den mån det är nödvändigt för att upprätthålla villkoren för tjänsten
  > i den mån det är nödvändigt för att skydda Schneider Electrics, dess användares eller andras rättigheter, trygghet eller egendom – det kan innefatta t.ex. att utbyta information med andra organisationer för att bekämpa bedrägerier och/eller utöva riskbegränsning
7. Ditt medgivande

Genom att uppge dina personuppgifter till oss och använda webbplatserna medger du att vi får behandla dina personuppgifter och känsliga personuppgifter i de syften som beskrivs ovan. Du medger även att vi får överföra dina uppgifter till länder eller jurisdiktioner som inte upprätthåller samma nivåer av dataskydd som EU, vid behov och i de syften som anges ovan. Om vi skulle göra en sådan överföring, så kommer vi i lämpliga fall ingå avtal som säkerställer att dina uppgifter skyddas. Om du uppger någon annans personuppgifter till oss intygar du att den personen har bett dig agera som sitt ombud, att den personen medger att hans eller hennes personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, får hanteras, samt att du har meddelat den personen om vår identitet och de syften (redogörs ovan) i vilka personuppgifterna kommer att behandlas.

8. Cookie-filer

En cookie-fil är en bit information i form av en mycket liten textfil som placeras på en internetanvändares hårddisk. Den genereras av en webbserver, det vill säga den dator som driver webbplatsen ifråga. Informationen som cookie-filen innehåller anges av servern, och den kan användas av den servern varje gång användaren besöker webbplatsen. En cookie-fil kan liknas vid en internetanvändares ID-kort, som meddelar en webbplats att användaren har återvänt.
(Källa:  
www.AboutCookies.org )

Genom att använda cookie-filer kan vi tillhandahålla dig vissa funktioner och själva få information om besök på webbplatsen. Vi kan även använda cookie-filer för att göra webbplatserna mer användarvänliga. De flesta webbläsare tar emot cookie-filer automatiskt, men du behöver inte acceptera dem. Du kan oftast ändra inställningarna i din webbläsare om du vill hindra att de accepteras, och du bör ändå kunna använda de flesta av funktionerna på webbplatserna.


Om du skulle vilja ta bort några cookie-filer som redan finns på din dator eller förhindra att cookie-filer accepteras i framtiden, ska du läsa anvisningarna för webbläsaren genom att välja Hjälp på webbläsarens meny. Det finns mer information på  www.AboutCookies.org .

Cookie-filer från tredjeparter i analyssyfte
För att kunna ge våra besökare bättre service mäter vi antalet sidvisningar, antalet besök, de olika åtgärderna som besökare utför på vår webbplats, våra besökares geografiska plats samt antalet gånger besökarna återvänder till vår webbplats. För det ändamålet använder vi två programverktyg för webbanalys, Analyzer och Google Analytics, samt cookie-filen Marketo Munchkin Cookie.

Information om Analyzer (AT Internet –   https://www.atinternet.com )
Så vitt AT Internet angår används ”cookie-filer” för att utföra relevanta och detaljerade statistiska undersökningar. ”Cookie-filen” används i tillägg till JavaScript-taggen, och tack vare ”cookie-filerna” går det att förfina analysen av JavaScript-taggar, och de ger dessutom AT Internet-kunder möjlighet att känna igen besökare varje gång de besöker deras webbplats. De här ”cookie-filerna” lagrar information som är relaterad till ett enda användar-ID för AT Internet, och den här informationen används under inga omständigheter för att samla in personuppgifter om besökare.

Alla de resultat som erhålls sammanställs sedan, och är fullständigt anonymiserade. Resultaten ger information om navigeringen och beteendet hos Internet-användare på AT Internets kunders webbplatser, t.ex. följande: antal besökare, antal besök, antal sidvisningar och andra uppgifter som behövs för effektiv mätning av Internet-användares intresse. Tack vare de här resultaten kan man sedan förbättra sådana webbplatsers användbarhet och innehåll.

Besök  https://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/  om du vill kontrollera dina åtkomsträttigheter, din replikrätt och din rätt att ta bort data.

Information om Google Analytics
Den här webbplatsen använder dessutom Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookie-filer”, d.v.s. textfiler som placeras i din dator för att underlätta analys av hur användarna använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen, som lagras i cookie-filen, överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Om IP-anonymisering aktiveras på webbplatsen kommer din IP-adress att förkortas inom medlemsstater i EU eller andra avtalspartners i EES-avtalet. Endast i exceptionella fall kommer hela IP-adressen att först överföras till en Google-server i USA för att sedan förkortas där. IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen.

Google kommer att använda de här uppgifterna på uppdrag av webbplatsens ägare, i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens ägare samt tillhandahålla dem andra tjänster som är relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Den IP-adress din webbläsare förmedlar inom ramarna för Google Analytics kommer inte att förknippas med några andra data som lagras av Google. Du kan neka användning av cookie-filer genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men du bör dock observera att du i så fall inte kommer att få tillgång till alla webbplatsens funktioner. Du kan även välja att avstå från att spåras av Google Analytics nu och i framtiden genom att hämta och installera tillägget Google Analytics Opt-out för din aktuella webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cookie-filen Marketo Munchkin Cookie
Vi använder marknadsföringsprogramvara från en tredjepart, företaget Marketo, när vi skickar våra e-postmeddelanden. Vi använder cookie-filer som ett led i vårt spårningsarbete, så att vi får uppgifter om öppningsfrekvensen och klickfrekvensen för våra e-postmeddelanden. Vi spårar även aktivitet på webbplatsen. Besökare kan t.ex. hämta white papers om marknadsföring från webbplatsen, och vi använder Marketo-cookies för att se vilka som gör det, och om de sedan besöker andra delar av webbplatsen. Det finns mer information om Marketos sekretess- och cookie-policy på följande adress:  https://www.adobe.com/trust.html  

Hur fungerar det?

 • Vi bäddar in ett kort bit Munchkin Javascript-kod på dina webbplatser. När besökare kommer till en webbplats lägger vi en cookie-fil i användarens webbläsare (om det inte redan fanns en) och skickar meddelanden till våra servrar om besökarens webbaktivitet
 • Det här beteendet är mycket funktionellt, och liknar på många sätt andra webbspårningsskript, t.ex. Google Analytics
 • Vår cookie-fil är en cookie från förstapart, och är synlig endast för oss.

Vad samlar Munchkin in?

 • När du är på en sida samlar Munchkin automatiskt in följande information:
  • Sidbesök
  • Länkklickningar
  • IP-adress
  • Hänvisning
  • Vårt cookie-ID

Om du skulle föredra att vi inte lägger den här cookie-filen i din webbläsare kan du neka den genom att klicka på motsvarande knapp nedan.

9. Hur vi skyddar dina uppgifter

Schneider Electric och dess dotterbolag förbinder sig att vidta lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda sina anställdas och kunders personuppgifter, så att de inte utsätts för obehörig åtkomst, olaglig behandling, oavsiktlig förlust eller skada, eller obehörig kassation.

Vi erbjuder en säker server som du kan använda för att göra beställningar eller nå dina kontouppgifter.  Där krypteras dina uppgifter innan de skickas till oss. Vi vidtar också lämpliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som uppges till oss är säkra, korrekta och aktuella, och endast lagras under så lång tid som är nödvändigt för de syften för vilka de ska användas.

Vi begränsar åtkomsten till de interna system som lagrar personuppgifter till en utvald grupp behöriga användare som får åtkomst till dessa system med hjälp av ett unikt ID och ett lösenord. Åtkomst till personuppgifter är begränsad till och tillhandahålls individer som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vår policy för tredjepartsåtkomst definierar de regler som gäller för åtkomsttyperna som kan tilldelas tredje part, efter deras behov och den säkerhetsnivå som ska garanteras. Den här policyn gäller för alla tredjeparter som begär åtkomst till system, program, nätverksenheter och tjänster, och syftar till att minska riskerna för obehörig åtkomst till Schneider Electrics informationssystem genom att säkerställa att åtkomsten begränsas efter specifika behov.

Vi kan dock inte garantera säkerheten för några data du uppger till oss och du accepterar de ofrånkomliga riskerna som finns kring elektronisk korrespondens och köp över internet. Eventuella köp du gör via webbplatserna görs i enlighet med de villkor som redogörs på webbplatserna.

10. Länkar till tredje parts webbplatser

Schneider Electrics webbplatser eller tjänster kan innehålla länkar till tredje parts program, produkter, tjänster eller webbplatser för att underlätta för dig och informera dig. Om du följer de länkarna lämnar du Schneider Electrics webbplats. Schneider Electric råder inte över tredje parts webbplatser, eller deras sekretessregler, vilka kan skilja sig från Schneider Electrics sekretesspolicy. Vi rekommenderar inte och gör inga kritiska anmärkningar mot tredje parts webbplatser. De personuppgifter du väljer att uppge till eller som samlas in av tredje part omfattas inte av Schneider Electrics sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för alla webbplatser du använder innan du samtycker till insamling och användning av dina personuppgifter.

Vi kan även tillhandahålla länkar till sociala medier som du kan använda för att dela information med dina sociala nätverk och samverka med Schneider Electric på diverse sociala medier. Din användning av de här länkarna kan resultera i att uppgifter om dig samlas in eller delas, beroende på den aktuella funktionen. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn och dina inställningar för de sociala medier där du deltar, för att säkerställa att du förstår vilka uppgifter som kan samlas in, användas och delas av de webbplatserna.

Om du gör inlägg på, kommenterar, anger intresse för något eller delar personuppgifter (inklusive foton) till något offentligt forum, socialt nätverk, blogg eller annat liknande forum, ska du vara medveten om att den personliga information du lämnar kan läsas, visas, samlas in eller användas av andra användare på dessa forum och kan användas för att kontakta dig, skicka obeställda meddelanden till dig eller för andra syften som varken du eller Schneider Electric kan styra över. Schneider Electric ansvarar inte för de personuppgifter du väljer att publicera i sådana forum.

11. Din rätt till åtkomst

Som ägare till personuppgifter har du rätt att fråga vilka personuppgifter om dig som lagras eller behandlas av Schneider Electric-enheter. Du ska få åtkomst till dina personuppgifter oavsett var uppgifterna behandlas och lagras.
 
Den Schneider Electric-enhet som behandlar sådana uppgifter kommer att samarbeta med dig för att ge dig sådan åtkomst, antingen direkt eller via en lokal enhet. Alla sådana begäranden om åtkomst kan skickas till följande adress:
 
 Schneider Electrics personuppgiftsombud
 35 rue Joseph Monier
 F- 92506 Rueil-Malmaison
 Frankrike
 Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
  
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att uppgifterna ska korrigeras.

12. Ändringar av den här sekretesspolicyn

Schneider Electric förbehåller sig rätten att ändra den här sekretesspolicyn vid behov, t.ex. för efterlevnad av ändringar i lagar, regelverk, Schneider Electrics egen praxis och rutiner, eller vid krav som ställs av dataskyddsmyndigheter.

I sådant fall kommer Schneider Electric att informera Schneider Electrics kandidater, kunder och andra personer om eventuella väsentliga ändringar av den här sekretesspolicyn. Schneider Electric kommer att publicera alla ändringar på relevanta interna och externa webbplatser.

Den här policyn och eventuella regler som nämns i den är inte avsedda som, och utgör inte heller, något bindande avtal som ger upphov till några juridiska rättigheter.

Senaste uppdateringen: 13 maj 2013

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!