Vårt varumärke

Policy om utrustningsskydd

Livstids skyddspolicy för utrustning

Policyn gäller i alla medlemsstater i Europeiska unionen samt i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

DENNA POLICY ÄR INTE EN GARANTI. SE APC:S BEGRÄNSADE GARANTI FÖR INFORMATION OM GARANTIN FÖR DIN APC-PRODUKT. BEGRÄNSNINGARNA OCH VILLKOREN I DENNA POLICY PÅVERKAR INTE GARANTIVILLKOREN.

Policy om utrustningsskydd

Om din elektroniska utrustning skadas av strömledningstransienter på en växelströmsledning (230 V, se anm. 1 nedan) och är direkt och korrekt ansluten till en APC-standardprodukt som omfattas av utrustningsskyddspolicyn ("ansluten utrustning"), och om alla återstående villkor som anges nedan är uppfyllda, byter APC, efter APC:s eget gottfinnande, ut APC-produkten och antingen (a) betalar för reparationen av den anslutna utrustningen eller (b) ersätter dig för det verkliga marknadsvärdet, fastställt enligt den då aktuella prislistan på Boston Computer Exchange (eller motsvarande), för den anslutna utrustningen, till ett belopp som inte får överskrida de dollargränser som anges nedan, om APC fastställer att skadan orsakades av fel på APC-produkten för att skydda mot strömledningstransienter eller, i tillämpliga fall, telefon- eller CATV-ledningstransienter. Strömledningstransienter som APC-produkter har utformats för att skydda mot omfattar enligt branschstandard strömtoppar och spänningstoppar på växelströmsledningar. Skydd mot telefonledningstransienter gäller endast APC-produkter som erbjuder modem- eller faxlinjeskydd, och i de fall sådant skydd finns tillgängligt måste utrustningen för telefonitjänster innehålla en korrekt installerad och fungerande "primär skyddsenhet" vid ingången till tjänsten (sådana enheter läggs vanligtvis till under telefoninstallationen) för att kunna omfattas av telefonledningstransienter. Skydd av utrustning som är ansluten till CATV (kabel-TV) från transienter gäller endast APC-produkter som erbjuder sådant skydd, och i sådana fall måste CATV-tjänsten vara korrekt jordad enligt koderna i National Electrical Code (NEC) för att skyddas mot CATV-transienter.

APC förbehåller sig rätten att avgöra om skadan på den anslutna utrustningen beror på fel i APC-produkten genom att begära att den skadade utrustningen skickas till APC för inspektion. Den här policyn är förutom, och gäller endast i den utsträckning som krävs utöver, eventuellt skydd av den anslutna utrustning som tillhandahålls av andra källor, däribland men inte begränsat till, tillverkarens garanti och eventuell utökad garanti.

Berättigande till skydd enligt utrustningsskyddspolicyn:
Du måste registrera produkten genom att returnera det medföljande garantikortet till APC inom 10 dagar efter köpet. All information måste fyllas i och du bör behålla en kopia för egna noteringar.
All ansluten utrustning måste vara CE-märkt.
APC:s produkt måste vara ansluten till korrekt dragna och jordade uttag. Inga förlängningssladdar, adaptrar, andra jordkablar eller elektriska anslutningar får användas, med undantag av andra APC 230 V-standardprodukter. Installationen får inte innehålla strömskyddsprodukter från någon annan tillverkare än APC. Installationen måste följa alla tillämpliga lokala elektriska föreskrifter och säkerhetskoder.
Varje anspråk enligt utrustningsskyddspolicyn ska göras inom tio dagar från den dag då den anslutna utrustningen påstås ha skadats.
Skyddspolicyn för utrustning omfattar endast de produktmodeller som listas ovan och som används i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad som inte omfattas av utrustningsskyddspolicyn:
SKADA PÅ ELEKTRONISK UTRUSTNING TILL FÖLJD AV TRANSIENTER PÅ DATALEDNINGAR OMFATTAS INTE.
Återställning av förlorade data och ominstallation av programvara omfattas inte.
Denna policy omfattar inte skador som orsakas av andra orsaker än transienter i växelströmsledningar, förutom skador orsakade av telefonlednings- eller CATV-transienter, som endast omfattas om APC-produkten erbjuder sådant skydd.
SKADA SOM ORSAKAS AV ATT INTE KUNNA TILLHANDAHÅLLA EN LÄMPLIG INSTALLATIONSMILJÖ FÖR PRODUKTEN (DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, BRIST PÅ LÄMPLIG SÄKERHETSJORD).
Skada som orsakas av användning av APC-produkten för andra ändamål än de som den är avsedd för.
Skador orsakade av olyckor eller katastrofer som eldsvåda, översvämning eller vind
Skador orsakade av missbruk, felaktig användning, ändring eller vårdslöshet.
Denna policy är ogiltig om APC-produkten enligt APC:s uppfattning har manipulerats eller ändrats på något sätt.
FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I DENNA POLICY, SKA APC INTE VARA ANSVARSSKYLDIGA ENLIGT VILLKOREN I DENNA POLICY FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER FLERA SKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV APC-PRODUKTEN ELLER SKADOR PÅ DEN ANSLUTNA UTRUSTNINGEN. OAVSETT RÄTTSLIG TEORI PÅ VILKEN SÅDANA SKADESTÅNDSANSPRÅK GRUNDAS OCH ÄVEN OM DET INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, KAN SÅDANA SKADOR OMFATTA, MEN INTE BEGRÄNSAS TILL, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV BESPARINGAR ELLER INTÄKTER. FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV APC-PRODUKTEN ELLER DEN ANSLUTNA UTRUSTNINGEN ELLER NÅGON TILLHÖRANDE UTRUSTNING, FÖRLUST AV PROGRAMVARA. KOSTNADER FÖR KAPITAL, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING AV UTRUSTNING, ANLÄGGNING ELLER TJÄNSTER, STILLESTÅNDSSTID, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PARTER, DÄRIBLAND KUNDER OCH SKADA PÅ EGENDOM.

Skicka in ett anspråk enligt skyddspolicyn för utrustning:
Om alla villkor för skydd är uppfyllda kan du ringa APC:s kundtjänst (se listan i slutet av dokumentet för respektive telefonnummer) och få ett EPP RMA-nummer (Equipment Protection Policy Returned Material Authorization). APC skickar en skadeanmälan enligt skyddspolicyn för utrustning till dig, som måste fyllas i och arkiveras inom 30 dagar.
Markera RMA-numret från policyn om utrustningsskydd på den produkt du returnerar.
Packa APC-produkten i dess ursprungliga förpackning (eller be om förpackningsmaterial från APC om förpackningen har kasserats). Bifoga den ifyllda skadeanmälan enligt utrustningspolicyn och en kopia av ditt försäljningskvitto för APC-produkten i kartongen.
Markera EPP RMA-numret tydligt på utsidan av lådan.
Leverera produkten (envägsfraktkostnader som du betalar) till:
American Power Conversion, Technical Support
Ballybrit Business Park,
Galway, Irland,
Tel. +353 91 702000.
APC utvärderar produkten för att fastställa dess funktionsnivå och undersöker produkten för tecken på skador från transienter i växelström (telefonlednings- eller CATV-transienter, om tillämpligt). (A) Om APC:s utvärdering inte ger några belägg för skador från transienter från strömledningar (telefonlednings- eller CATV-transienter, i tillämpliga fall), skickar APC en rapport till kunden med en sammanfattning av de tester som utförts och ii) ett avslag på skadeanmälan. (B) Om APC-produkten visar tecken på skador från strömledningstransienter (telefonlednings- eller CATV-transienter, om tillämpligt), begär APC att all ansluten utrustning för vilken en skadeanmälan angående utrustningsskydd har lämnats in, skickas till APC eller ett godkänt servicecenter för utvärdering. Om det fastställs att den anslutna utrustningen har skadats av strömledningstransienter (telefonlednings- eller CATV-transienter, om tillämpligt), godkänner APC enligt eget gottfinnande att utrustningen repareras eller ersätter dig för det verkliga marknadsvärdet för den skadade utrustningen, upp till de dollargränser som anges ovan.

Om APV godkänner att du reparerar den anslutna utrustningen, måste reparationen utföras på ett servicecenter som auktoriserats av tillverkaren av den anslutna utrustningen. APC förbehåller sig rätten att kontakta det behöriga servicecentret direkt för att diskutera reparationskostnader och skador på den anslutna utrustningen för att fastställa om de orsakats av strömledningstransienter (telefonlednings- eller CATV-transienter, om tillämpligt) och rätten att begära att servicecentret vidarebefordrar den anslutna utrustningen eller komponenterna till APC för inspektion.
Efter att ha fastställt att skadan orsakades av att APC-produkten inte fungerade som skydd mot strömledningstransienter (telefonlednings- eller CATV-transienter, om tillämpligt), betalar APV efter gottfinnande dig för reparationskostnaden av det verkliga marknadsvärdet för den anslutna utrustningen, upp till de dollargränser som anges ovan. APC förbehåller sig rätten att kräva att du överför äganderätten och levererar den anslutna utrustningen till APC om APC väljer att ersätta dig för det verkliga marknadsvärdet på den anslutna utrustningen.
Om inget annat anges undertecknat av APC och dig, ska villkoren i denna policy anses vara ett fullständigt och exklusivt avtal mellan parterna som ersätter alla tidigare avtal, muntliga och skriftliga, och all annan kommunikation mellan parterna som rör innehållet för detta avtal. Ingen av APC:s anställda eller någon annan part får göra några utfästelser utöver dem som görs i detta avtal om utrustningsskydd.

Schneider Electric IT Logistics Europe Ltd.
Unit 7, City East Business Park, Ballybrit, Co.
Galway, H91 HT73, Irland
Frågor? Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!