Nasze marki

Zgodność z przepisami RoHS i REACH

A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water

APC by Schneider Electric czerpie wiedzę na temat zgodności produktów z przepisami RoHS i REACH z danych przekazywanych przez podmioty trzecie i podejmuje racjonalne starania, by udostępniać informacje reprezentatywne i bezbłędne. W szczególności w tym celu przeprowadza próby niszczące i analizy chemiczne podzespołów i materiałów otrzymywanych od dostawców. 

Zgodność z Dyrektywą RoHS oznacza, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania określone w Dyrektywie UE 2011/65/UE (RoHS2). Należy zwrócić uwagę, że wiele spośród produktów APC nie podlega obowiązkowi sporządzania Deklaracji zgodności WE, oznakowania znakiem CE ani przygotowania akt technicznych.

Części i materiały stosowane zwykle przy wytwarzaniu produktów deklarowanych jako zgodne z dyrektywą RoHS przeszły próby i analizy chemiczne po odbiorze od dostawców w celu potwierdzenia, że łączna zawartość polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), w tym monomeru, jest mniejsza od 1000 ppm (0,1% wagowo). 

Zgodność z rozporządzeniem REACH oznacza, że produkt objęty deklaracją nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu większym niż 1000 ppm. Informacje o zgodności odzwierciedlają naszą najlepszą wiedzę co do obecności w naszych produktach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Lista substancji SVHC jest stale aktualizowana, a nasze deklaracje, o ile nie zaznaczono inaczej, uwzględniają aktualny wykaz substancji opublikowany w serwisie internetowym ECHA. Informacje o zgodności z czasem ewoluują, w miarę jak zyskujemy nowe informacje na temat produktów, a do listy substancji SVHC dopisywane są nowe pozycje.

Deklaracje RoHS i REACH są dostępne na stronach produktów oraz w narzędziu do sprawdzania produktów. 

Sprawdź status zgodności produktów APC

Odpowiedzialność dostawców

APC by Schneider Electric dba o to, by produkty dostarczane klientom spełniały wszelkie wymogi obowiązującego prawa i norm międzynarodowych. Nasz łańcuch dostaw to partnerzy, którzy umożliwiają nam realizację tego zobowiązania. Podejmujemy współpracę z dostawcami i dążymy do tego, aby dostarczane produkty, części i materiały były zgodne z obowiązującymi wymogami, a dane, które przekazujemy, odzwierciedlały taką zgodność.

Poznaj bliżej nasze standardy odpowiedzialności dostawców

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!