Nasze marki

Warunki korzystania

Warunki korzystania z witryny WWW Schneider Electric

Nawiązanie połączenia z niniejszą witryną WWW lub dostęp do niej oznacza zgodę na ogólne warunki korzystania z witryny określone poniżej, a także na warunki szczególne określone na niektórych stronach witryny. Warunki te mogą być od czasu do czasu zmieniane. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nie, powinien natychmiast opuścić tę witrynę WWW.

O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza witryna WWW, jej treść, jej nazwa domeny oraz adresy URL: https://www.apc.com, https://www.schneider-electric.com, https://www.schneiderelectric.com są wyłączną własnością spółki:

Schneider Electric SE

  • Siedziba główna: 35, rue Joseph Monier
    92500 Rueil Malmaison - Francja
  • Forma prawna: Spółka europejska (spółka akcyjna) z Zarządem

Dyrektor zarządzający:
Chris Leong
Dyrektor ds. marketingu
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Francja

Dane teleadresowe:
Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Francja
Telefon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Faks: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Przeznaczenie niniejszej witryny WWW:

Niniejsza witryna WWW oraz jej zawartość, w tym wszelkie informacje, teksty, obrazy graficzne, hiperłącza oraz pozostałe materiały, służą przekazywaniu ogólnych informacji o spółce Schneider Electric.

2. Informacje o znakach towarowych i prawach autorskich
Marka Schneider Electric i wszelkie zastrzeżone znaki towarowe należące do Schneider Electric Industries SAS, które występują w treści niniejszej witryny WWW, stanowią wyłączną własność Schneider Electric SE i jej podmiotów podporządkowanych. Niedozwolone jest wykorzystywanie ich w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody właściciela. Niniejsza witryna WWW i jej treść podlega ochronie na mocy francuskiego kodeksu własności intelektualnej (Code de la propriété intellectuelle français, dalej nazywanego „Kodeksem”), a w szczególności przepisów o prawie autorskim dotyczących tekstów, rysunków i modeli oraz przepisów o znakach towarowych. Użytkownik zgadza się nie powielać — na użytek inny niż prywatny i niekomercyjny — jakichkolwiek części tej witryny WWW ani jej treści na jakimkolwiek nośniku bez pisemnej zgody Schneider Electric. Ponadto użytkownik zgadza się nie tworzyć jakichkolwiek łączy hipertekstowych do tej witryny WWW lub jej treści. Schneider Electric nie udziela jakichkolwiek praw lub licencji na osobiste i niekomercyjne korzystanie z tej witryny WWW lub jej treści, z wyjątkiem niewyłącznej licencji do zapoznawania się z nią w stanie, w jakim się ona znajduje („as is”), na własne ryzyko użytkownika. Wszelkie inne prawa są zastrzeżone.

Schneider Electric nie składa oświadczeń ani deklaracji dotyczących znaków towarowych innych firm, które są własnością odpowiednich podmiotów.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem witryny WWW pod adresem: FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Łącza do innych witryn WWW

Niniejsza witryna WWW może zawierać łącza do innych witryn WWW, które zamieszczone zostały wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika, a ich obecność nie oznacza, że Schneider Electric promuje lub poleca zawartość tych innych witryn WWW. Schneider Electric nie odpowiada za treść innych witryn WWW i nie składa żadnych deklaracji ani gwarancji co do jakichkolwiek innych witryn WWW, ich zawartości lub publikowanych w nich materiałów.

4. Aktualizacja informacji

Schneider Electric dokłada wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań, by zapewnić nieprzerwaną dostępność niniejszej witryny WWW. Jednak ze względu na trudności techniczne lub w trakcie prac konserwacyjnych bądź modernizacyjnych dostęp użytkownika do witryny może być niemożliwy lub utrudniony. Ponadto, mimo że Schneider Electric dokłada racjonalnych starań, by informacje w niniejszej witrynie były aktualne, nie składa jawnych bądź domniemanych deklaracji ani gwarancji co do ich bezbłędności i kompletności.

Zawartość tej witryny WWW oraz witryn WWW dostępnych za pośrednictwem łączy hipertekstowych może być w dowolnym momencie korygowana, zmieniana i aktualizowana bez powiadomienia.
Schneider Electric nie gwarantuje, nie deklaruje, ani nie zapewnia, że niniejsza witryna WWW jest bezpieczna, że dostęp do niej jest bezpieczny, ani że witryna ta jest wolna od wirusów bądź błędów, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Za ochronę danych użytkownika przed wirusami odpowiada sam użytkownik.

Schneider Electric nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, szczególne, pośrednie lub następcze, niezależnie od sposobu ich powstania, które wynikałyby z używania lub braku możliwości dostępu do niniejszej witryny WWW.

5. Dane finansowe i informacje o cenach akcji

Informacje udostępniane za pośrednictwem niniejszej witryny WWW nie są w zamierzeniu ofertą, zaproszeniem lub zachętą do inwestowania w akcje Schneider Electric SE lub inne instrumenty finansowe emitowane przez spółki grupy Schneider Electric bądź do handlu takimi akcjami i instrumentami ani nie stanowią formy doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej, zatem nie powinny być w ten sposób interpretowane.

Ceny akcji publikowane na stronie witryny dotyczącej finansów są podawane przez zewnętrzne przedsiębiorstwo, a Schneider Electric nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy w publikacji informacji za pośrednictwem tego łącza. Schneider Electric nie ma kontroli nad tymi informacjami. Niniejsza witryna może również zawierać łącza do innych, zewnętrznych witryn WWW, nad którymi Schneider Electric nie sprawuje kontroli. Schneider Electric nie odpowiada za zawartość takich witryn WWW.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SCHNEIDER ELECTRIC W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, ODSZKODOWAWCZE LUB NASTĘPCZE ZWIĄZANE Z TĄ WITRYNĄ WWW LUB UŻYCIEM TEJ WITRYNY WWW BĄDŹ JAKICHKOLWIEK WITRYN LUB ZASOBÓW, DO KTÓRYCH UZYSKANO DOSTĘP Z TEJ WITRYNY WWW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY ANI Z WYKORZYSTANIEM, POBIERANIEM LUB DOSTĘPEM DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, ZAKŁÓCENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC ZOSTAŁA WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. TO WYŁĄCZENIE I WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH RODZAJÓW ROSZCZEŃ, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIEŃ UMÓW, GWARANCJI, POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH TEORII PRAWNYCH.

7. Informacje poufne lub zastrzeżone

Firma Schneider Electric nie jest zainteresowana otrzymywaniem od użytkowników informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem swojej witryny WWW. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały wysłane do Schneider Electric NIE będą traktowane jako poufne. Wysłanie do Schneider Electric jakichkolwiek informacji lub materiałów jest równoznaczne z udzieleniem Schneider Electric nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, powielanie, eksponowanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji, a także udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Schneider Electric w dowolnym celu wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how i technik wysłanych do Schneider Electric przez użytkownika.
 
8. Prawo właściwe i ważność postanowień

O ile nie zaznaczono inaczej, materiały zawarte w niniejszej witrynie WWW są udostępniane wyłącznie w celu promowania produktów Schneider Electric. Schneider Electric nie deklaruje, że materiały lub produkty przedstawione w witrynie są odpowiednie dla wszystkich lokalizacji lub dostępne we wszystkich lokalizacjach.

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo francuskie z wyłączeniem przepisów o kolizji praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy zostaną uznane za nieważne, sprzeczne z prawem lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do wyegzekwowania, zostaną one uchylone i nie będą miały wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych warunków i postanowień. Niniejszy dokument stanowi całość umowy między stronami w sprawie, której dotyczy, a ewentualne jego modyfikacje mogą być wprowadzane wyłącznie w formie pisemnej, z podpisami obu stron.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2014 r.

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!