Nasze marki

Zasady ochrony urządzeń

Zasady dożywotniej ochrony urządzeń

Niniejsze Zasady obowiązują we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie.

NINIEJSZE ZASADY NIE SĄ GWARANCJĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GWARANCJI UDZIELANEJ NA PRODUKTY APC MOŻNA ZNALEŹĆ W OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMY APC. OGRANICZENIA I WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZYCH ZASADACH NIE MAJĄ WPŁYWU NA WARUNKI GWARANCJI.

Zasady ochrony urządzeń

Jeśli urządzenie elektroniczne zostało uszkodzone przez stany nieustalone w linii zasilającej prądem przemiennym (230V — patrz uwaga 1 poniżej) podczas bezpośredniego i prawidłowego podłączenia do standardowego produktu APC objętego Zasadami ochrony urządzeń („podłączone urządzenia”) i jeśli wszystkie pozostałe warunki wymienione poniżej zostały spełnione, firma APC dokona , według własnego uznania, wymiany produktu APC w okresie podanym poniżej oraz (a) zapłaci za naprawę podłączonego urządzenia lub (b) zwróci użytkownikowi godziwą wartość rynkową podłączonego urządzenia, zgodną z aktualnym cennikiem opublikowanym przez Boston Computer Exchange (lub odpowiednikiem tego cennika), w kwocie nieprzekraczającej podanych poniżej wartości określonych w dolarach, gdy APC stwierdzi, że uszkodzenie zostało spowodowane awarią produktu APC, którego celem miała być ochrona przed stanami nieustalonymi linii zasilania i/lub, w stosownych przypadkach, stanami nieustalonymi linii telefonicznej lub telewizji kablowej (CATV). Produkty APC zaprojektowano do ochrony przed stanami nieustalonymi w liniach zasilających, do których, zgodnie z normami branżowymi, należą skoki i przepięcia w liniach zasilających prądem przemiennym. Ochrona przed stanami nieustalonymi w liniach telefonicznych dotyczy wyłącznie produktów APC, których funkcją jest ochrona linii modemu lub faksu, a gdy taka ochrona jest dostępna, urządzenia telefoniczne muszą zawierać prawidłowo zainstalowane i działające urządzenie „ochrony pierwotnej” przy przyłączu sygnału wejściowego (urządzenia takie są zwykle dodawane podczas instalacji sprzętu telefonicznego), aby być chronione przed stanami nieustalonymi w liniach telefonicznych. Ochrona podłączonych urządzeń telewizji kablowej (CATV) przed stanami nieustalonymi dotyczy wyłącznie produktów APC, których funkcją jest ochrona linii modemu lub faksu, a gdy taka ochrona jest dostępna, urządzenia odbioru telewizji kablowej muszą być uziemione zgodnie z przepisami amerykańskiego Krajowego kodeksu norm elektrycznych (National Electrical Code — NEC), aby być chronione przed stanami nieustalonymi w liniach telewizji kablowej (CATV).

Firma APC zastrzega sobie prawo do określenia, czy uszkodzenie podłączonego urządzenia zostało spowodowane usterką produktu APC i zażądania przesłania uszkodzonego urządzenia do firmy APC w celu przeprowadzenia kontroli. Niniejsze Zasady wydano jako dodatek i dotyczą one jedynie kwestii koniecznych, których nie regulują inne rozwiązania służące ochronie urządzeń, np. gwarancja producenta i gwarancja rozszerzona.

Warunki stosowania Zasad ochrony urządzeń:
Produkt należy zarejestrować w ciągu 10 dni od daty jego zakupu, zwracając firmie APC wypełnioną kartę gwarancyjną dostarczaną z produktem. W karcie należy podać wszystkie wymagane informacje, a jej kopię należy zachować.
Wszystkie podłączone urządzenia muszą mieć oznaczenie CE.
Produkt APC musi być podłączony do prawidłowo okablowanych i uziemionych gniazd; niedozwolone jest stosowanie przedłużaczy, adapterów, innych przewodów uziemiających lub złączy elektrycznych, z wyjątkiem innych standardowych produktów APC zasilanych napięciem 230V. Instalacja nie może zawierać produktów ochrony zasilania innych producentów niż firma APC. Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa.
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Zasad ochrony urządzeń należy zgłaszać w ciągu 10 dni od daty domniemanego uszkodzenia podłączonego urządzenia.
Zasady ochrony sprzętu obejmują tylko wymienione wyżej modele produktów, które używane są w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zasady ochrony sprzętu nie obejmują następujących przypadków:
USZKODZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPOWODOWANE STANAMI NIEUSTALONYMI W LINIACH DANYCH NIE SĄ OBJĘTE ZASADAMI OCHRONY.
Przywracanie utraconych danych i ponowna instalacja oprogramowania nie są objęte Zasadami ochrony.
Niniejsze Zasady nie obejmują uszkodzeń spowodowanych przyczynami innymi niż stany nieustalone w liniach zasilających prądem przemiennym, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych stanami nieustalonymi w liniach telefonicznych lub telewizji kablowej (CATV), które podlegają Zasadom ochrony tylko wtedy, gdy funkcją produktu APC jest taka ochrona.
USZKODZENIA SPOWODOWANE BRAKIEM ODPOWIEDNIEGO ŚRODOWISKA INSTALACJI PRODUKTU (W TYM MIĘDZY INNYMI BRAKU ODPOWIEDNIEGO UZIEMIENIA).
Uszkodzenia spowodowane użyciem produktu APC do celów innych niż te, do których został on zaprojektowany.
Uszkodzenia spowodowane wypadkami lub klęskami żywiołowymi, takimi jak pożar, powódź lub wiatr
Uszkodzenia, spowodowane nadużyciem, niewłaściwym użyciem, zmianą, modyfikacją lub zaniedbaniem.
Niniejsze Zasady przestaną obowiązywać, jeśli firma APC uzna, że produkt APC został w jakikolwiek sposób przerobiony lub zmieniony.
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH, FIRMA APC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZYCH ZASAD ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, LUB SZKODY WIELOKROTNE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU FIRMY APC LUB USZKODZENIA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ TAKIE ROSZCZENIE, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. SZKODY TE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB PRZYCHODÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU APC ALBO PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ LUB POWIĄZANEGO SPRZĘTU, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA, KOSZTÓW KAPITAŁU, KOSZTÓW WYPOSAŻENIA ZASTĘPCZEGO, OBIEKTÓW LUB USŁUG, PRZESTOJÓW, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH, W TYM KLIENTÓW, ORAZ USZKODZENIA MIENIA.

Zgłaszanie roszczenia dotyczącego Zasad ochrony urządzeń:
Jeśli wszystkie warunki objęcia ochroną są spełnione, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy APC (numery telefonów znajdują się na liście na końcu dokumentu) i uzyskać numer upoważnienia do zwrotu materiałów według Zasad ochrony urządzeń EPP RMA (ang. Equipment Protection Policy Returned Material Authorization). Firma APC dostarczy klientowi formularz zgłoszenia roszczenia dotyczącego Zasad ochrony urządzeń, który należy wypełnić i zwrócić w ciągu 30 dni.
Zwracane produkty należy oznaczyć otrzymanym numerem EPP RMA.
Produkt APC zapakować do oryginalnego opakowania (lub zamówić materiały opakowaniowe od firmy APC, jeśli oryginalne opakowanie zostało wyrzucone). Do opakowania należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia dotyczącego Zasad ochrony urządzeń oraz kopię dowodu zakupu produktu APC.
Na zewnętrznej stronie opakowania należy wyraźnie umieścić numer EPP RMA.
Produkt należy wysłać (pokrywając opłaty za wysyłkę w jedną stronę) na adres:
American Power Conversion, Technical Support
Ballybrit Business Park,
Galway, Irlandia,
Tel. +353 91 702000.
Firma APC dokona oceny produktu w celu określenia jego poziomu funkcjonalności i sprawdzi produkt pod kątem oznak uszkodzeń powstałych w wyniku stanów nieustalonych w linii prądu przemiennego (w stosownych przypadkach stanów nieustalonych w linii telefonicznej lub telewizji kablowej). (A) Jeżeli ocena firmy APC nie ujawni dowodów uszkodzenia spowodowanego stanami nieustalonymi w linii zasilania (w stosownych przypadkach stanami nieustalonymi w linii telefonicznej lub telewizji kablowej), firma APC prześle do klienta (i) raport podsumowujący wykonane badania oraz (II) odmowę uznania roszczenia. (B) Jeżeli produkt APC wykazywać będzie oznaki uszkodzenia spowodowanego stanami nieustalonymi w linii zasilania (w stosownych przypadkach stanami nieustalonymi w linii telefonicznej lub telewizji kablowej), firma APC zażąda, przesłania do oceny przez firmę APC lub przez autoryzowane centrum serwisowe wszystkich podłączonych urządzeń, których dotyczyło zgłoszone roszczenie związane z Zasadami ochrony urządzeń. Jeśli zostanie ustalone, że podłączone urządzenia zostały uszkodzone działaniem stanów nieustalonych w linii zasilania prądem przemiennym (w stosownych przypadkach stanów nieustalonych w linii telefonicznej lub telewizji kablowej), firma APC, według własnego uznania, upoważni klienta do naprawy urządzenia lub zwróci mu godziwą wartość rynkową uszkodzonego urządzenia, przestrzegając sum maksymalnych określonych powyżej w dolarach.

Jeśli użytkownik jest upoważniony przez firmę APC do naprawy podłączonego urządzenia, naprawę należy przeprowadzić w autoryzowanym centrum serwisowym producenta podłączonego urządzenia. Firma APC zastrzega sobie prawo do skontaktowania się bezpośrednio z autoryzowanym centrum serwisowym w celu omówienia kosztów naprawy i uszkodzenia podłączonego urządzenia, aby ustalić, czy uszkodzenie to zostało spowodowane stanami nieustalonymi w linii zasilającej prądem przemiennym (w stosownych przypadkach stanami nieustalonymi w linii telefonicznej lub telewizji kablowej) oraz zastrzega sobie prawo do żądania, aby centrum serwisowe przekazało podłączone urządzenia lub podzespoły do firmy APC w celu przeprowadzenia kontroli.
Po ustaleniu, że uszkodzenie zostało spowodowane awarią produktu APC, który miał chronić przed stanami nieustalonymi w linii zasilającej prądem przemiennym (w stosownych przypadkach stanami nieustalonymi w linii telefonicznej lub telewizji kablowej), firma APC zapłaci klientowi, według własnego uznania, za naprawę lub zwróci godziwą wartość rynkową podłączonych urządzeń, przestrzegając sum maksymalnych określonych powyżej w dolarach. Firma APC zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta przeniesienia tytułu własności i dostarczenia podłączonego urządzenia do firmy APC, jeśli zdecyduje się zwrócić godziwą wartość rynkową podłączonego urządzenia.
Niniejsze Zasady uznaje się za pełne i wyłączne porozumienie między stronami, które zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, ustne i pisemne oraz wszelkie inne formy komunikacji pomiędzy stronami odnoszące się do przedmiotu niniejszego porozumienia, a jakiekolwiek zmiany tych Zasad wymagają formy pisemnej i podpisu klienta i firmy APC. Żaden pracownik firmy APC ani żadna inna strona nie dysponuje upoważnieniem do składania jakichkolwiek oświadczeń wykraczających poza oświadczenia zawarte w niniejszym porozumieniu dotyczącym Zasad ochrony urządzeń.

Schneider Electric IT Logistics Europe Ltd.
Unit 7, City East Business Park, Ballybrit, Co.
Galway, H91 HT73, Irlandia
Masz jakiekolwiek pytania? Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!