Efterlevnad av miljökrav

Återvinning


  • Återvinning

    APC by Schneider Electric erbjuder våra konsument- och företagskunder miljömedvetna återlämnings- och återvinningsprogram för produkter. De här programmen uppfyller specifika regionala regler, t.ex. direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), samtidigt som de främjar återanvändning, återvinning och miljömedveten kassation av produkter vid slutet av dess livscykler.

    Läs mer

RoHS – begränsade ämnen


  • RoHS – begränsade ämnen

    EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2) kräver att APC by Schneider Electric måste tillhandahålla produkter som följer kraven på begränsningar av ämnen i RoHS, märka produkter som är avsedda för den europeiska marknaden med CE-märkning samt redovisa efterlevnaden i en efterlevnadsdeklaration.

    Läs mer

Reach – ämnen med mycket farliga egenskaper

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) kräver att APC ska utvärdera sina produkter för att bestämma förekomsten av vissa ämnen med mycket farliga egenskaper och meddela kunder när de ämnena förekommer.

Läs mer

Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look
Supervisor engineer pointing the wind turbine

Konfliktmineraler

Under juli 2010 införde USA Dodd-Frank Financial Reform & Consumer Protection Act, section 1502(b), som kräver att alla företag i USA vars aktier handlas öppet samt deras leverantörer, ska redovisa hanteringskedjan för konfliktmineraler. APC by Schneider Electric omfattas inte direkt av den här regeln, men vi levererar produkter till företag som omfattas av den. APC har bestämt sig för att undvika att använda konfliktmineraler och ge våra kunder den information de behöver för att klara sina åtaganden med avseende på den här regeln.

Läs mer

Kvalitets- och miljöpolicyer

På APC by Schneider Electric är vi stolta över att kunna leverera marknadsledande produkter och tjänster till kunder, genom innovation, prestanda enligt specifikation och kontinuerlig förbättring. Vi har som princip att göra affärer på ett miljömedvetet sätt. Genom att ta vårt ansvar för att skydda miljön stärker vi vår förmåga att leverera konkurrenskraftiga och lönsamma produkter och tjänster.

Läs mer om våra kvalitets- och miljöpolicyer

Default Alternative Text