Zgodność z przepisami i normami środowiskowymi

Recykling


  • Recykling

    APC by Schneider Electric oferuje klientom indywidualnym i biznesowym programy odbioru i bezpiecznego dla środowiska recyklingu produktów. Programy te są zgodne z przepisami regionalnymi, takimi jak dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a jednocześnie promują ponowne wykorzystanie, recykling lub bezpieczną utylizację produktów wycofanych z użytku.

    Dowiedz się więcej

Substancje podlegające ograniczeniom dyrektywy RoHS


  • Substancje podlegające ograniczeniom dyrektywy RoHS

    DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS 2) zobowiązuje APC by Schneider Electric do ograniczenia wykorzystania określonych substancji w oferowanych produktach, oznakowania produktów przeznaczonych na rynek europejski znakiem CE i opublikowanie stosownej Deklaracji zgodności.

    Dowiedz się więcej

REACH — substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) APC ma obowiązek poddawać swoje produkty ocenie pod kątem obecności niektórych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i informować klientów o możliwej obecności tych substancji.

Dowiedz się więcej

Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look
Supervisor engineer pointing the wind turbine

„Krwawe” minerały

W lipcu 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto tzw. ustawę Dodda-Franka w sprawie reformy finansowej i ochrony konsumentów. Zgodnie z jej artykułem 1502(b) wszystkie notowane publicznie spółki amerykańskie mają obowiązek ujawniać dane o łańcuchu zaopatrzenia w tzw. „krwawe” minerały, tj. minerały pozyskiwane w obszarach konfliktów zbrojnych.   APC by Schneider Electric nie podlega temu obowiązkowi bezpośrednio, ale dostarcza produkty firmom podlegającym. APC zobowiązuje się unikać stosowania takich minerałów i udostępnia swoim klientom informacje potrzebne do spełnienia wymogów wspomnianej ustawy.

Dowiedz się więcej

Polityki jakościowe i środowiskowe

APC by Schneider Electric to synonim najwyższej jakości produktów i usług osiąganej dzięki innowacyjności, zgodności parametrów produktów z ich specyfikacją oraz nieustannemu doskonaleniu. Konsekwentnie prowadzimy działalność biznesową w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego. Odpowiedzialność ekologiczna, mająca na celu ochronę środowiska, zwiększa naszą zdolność do dostarczania konkurencyjnych i wartościowych produktów oraz usług.

Dowiedz się więcej o naszych o politykach jakościowych i środowiskowych

Default Alternative Text