Nasze marki

Zgodność z przepisami i normami środowiskowymi

Supervisor engineer pointing the wind turbine

At APC by Schneider Electric, we are committed to providing customers with products that are fully compliant with applicable government regulations and international protocols. We pledge to work cooperatively with our customers and our supply chain to comply with the product-focused rules that affect our products.

Recykling

APC by Schneider Electric oferuje klientom indywidualnym i biznesowym programy odbioru i bezpiecznego dla środowiska recyklingu produktów. Programy te są zgodne z przepisami regionalnymi, takimi jak dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a jednocześnie promują ponowne wykorzystanie, recykling lub bezpieczną utylizację produktów wycofanych z użytku.

Substancje podlegające ograniczeniom dyrektywy RoHS

DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS 2) zobowiązuje APC by Schneider Electric do ograniczenia wykorzystania określonych substancji w oferowanych produktach, oznakowania produktów przeznaczonych na rynek europejski znakiem CE i opublikowanie stosownej Deklaracji zgodności.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) APC ma obowiązek poddawać swoje produkty ocenie pod kątem obecności niektórych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i informować klientów o możliwej obecności tych substancji.
W lipcu 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto tzw. ustawę Dodda-Franka w sprawie reformy finansowej i ochrony konsumentów. Zgodnie z jej artykułem 1502(b) wszystkie notowane publicznie spółki amerykańskie mają obowiązek ujawniać dane o łańcuchu zaopatrzenia w tzw. „krwawe” minerały, tj. minerały pozyskiwane w obszarach konfliktów zbrojnych. APC by Schneider Electric nie podlega temu obowiązkowi bezpośrednio, ale dostarcza produkty firmom podlegającym. APC zobowiązuje się unikać stosowania takich minerałów i udostępnia swoim klientom informacje potrzebne do spełnienia wymogów wspomnianej ustawy.
APC by Schneider Electric to synonim najwyższej jakości produktów i usług osiąganej dzięki innowacyjności, zgodności parametrów produktów z ich specyfikacją oraz nieustannemu doskonaleniu. Konsekwentnie prowadzimy działalność biznesową w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego. Odpowiedzialność ekologiczna, mająca na celu ochronę środowiska, zwiększa naszą zdolność do dostarczania konkurencyjnych i wartościowych produktów oraz usług.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!