Nasze marki

Polityka ochrony prywatności

Oświadczenie Schneider Electric w sprawie prywatności danych


1. Schneider Electric dokłada starań, aby chronić dane osobowe użytkowników

Firma Schneider Electric dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące stosowanych przez nas zasad ochrony prywatności oraz sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji z sieci WWW. Niniejsza polityka zostanie udostępniona na naszej stronie głównej oraz w dolnej części każdej strony internetowej Schneider Electric.

Schneider Electric zdecydowanie popiera podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych oraz zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

Stosując się do przepisów prawnych oraz zasad etycznych wyrażonych w dokumencie „Nasze zasady odpowiedzialności”, Schneider Electric zobowiązuje się do utrzymania poufnego charakteru danych osobowych oraz do bezwzględnego ograniczenia możliwości ujawniania takich danych zgodnie z prawem miejscowym.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi zewnętrzną publikację zawierającą Wiążące Reguły Korporacyjne dotyczące prywatności danych zatwierdzone w listopadzie 2012 r. przez Organy Ochrony Danych Unii Europejskiej.

Wiążące Reguły Korporacyjne dotyczące prywatności danych stosowane przez firmę Schneider Electric pozostają w zgodności i uwzględniają główne zasady Dyrektywy UE 95/46/WE, gdyż siedziba firmy znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

Nasze Zasady ochrony prywatności obowiązują we wszystkich naszych placówkach podczas gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, rozpowszechniania, przesyłania oraz przechowywania danych osobowych. Określają one jednolite standardy postępowania dla wszystkich podmiotów we wszystkich krajach i mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w Schneider Electric.

2. Podmioty zobowiązane niniejszą Polityką prywatności

Schneider Electric jest firmą globalną, a funkcjonowanie jej podmiotów prawnych, procesów biznesowych, struktur kierowniczych oraz systemów technicznych wykracza poza granice jednego kraju. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn, domen, serwisów, aplikacji i produktów należących zarówno do Schneider Electric, jak i do spółek zależnych w pełni kontrolowanych przez Schneider Electric („witryny i usługi Schneider Electric”). Niemniej jednak, polityka prywatności lub zasady ochrony prywatności sformułowane na potrzeby konkretnego programu, produktu lub usługi Schneider Electric mogą zastąpić niniejszą Politykę prywatności. Niniejsza polityka wiąże wszystkie spółki zależne oraz pracowników Schneider Electric.

3. Sposób przetwarzania danych osobowych

Schneider Electric szanuje prawo do prywatności oraz interesy prywatne każdej osoby, pracownika, kandydata i klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika spółki zależne Schneider Electric przestrzegają następujących zasad:

1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są rzetelnie i legalnie.
2. Dane osobowe użytkownika gromadzone są w konkretnym i uzasadnionym celu oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.
3. Gromadzone dane osobowe użytkownika są stosowne oraz nienadmierne ilościowo w stosunku do celów, do których zostały zgromadzone i są wykorzystywane.  W zależności od rodzaju danych i ryzyka związanego z ich zamierzonym użyciem możemy, o ile jest to wykonalne i odpowiednie, nadać danym anonimowego charakteru.
4. Przechowywane dane osobowe są aktualne, a w razie potrzeby aktualizowane. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby poprawić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe.
5. Dane osobowe przechowywane są przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane.
6. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem praw indywidualnych osób.
7. Podejmowane są odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem oraz bezprawną lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
8. Dane osobowe przetwarzane są stosownie do następujących zasad:

 • Użytkownik jednoznacznie wyraził na to zgodę; lub 
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub w celu podjęcia działań na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy; lub 
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega Schneider Electric; lub 
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów użytkownika; lub 
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej, której ujawnia się dane; lub 
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Schneider Electric lub osoby trzeciej lub stron, którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą. 

Wszystkie podmioty Schneider Electric zapewniają, iż będą przestrzegać tych zasad.

4. Powód przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe przede wszystkim w celu zapewnienia naszym klientom i użytkownikom najwyższej jakości usług oraz płynnego, skutecznego i spersonalizowanego korzystania z naszych witryn. Dla przykładu, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub wysyła zapytanie na stronie, wówczas jego dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia lub przesłania żądanych informacji.

Schneider Electric może gromadzić dane osobowe użytkownika służące do realizacji różnych transakcji, takich jak:
 • zamówienie produktu lub usługi, aktywacja lub rejestracja
 • utworzenie profilu 
 • prośby o udzielenie informacji 
 • subskrypcje na materiały marketingowe lub pomoc techniczną 
 • uczestnictwo w konkursach lub ankietach 
 • podania o pracę
5. Rodzaj gromadzonych informacji

Schneider Electric gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu zaoferowania wyższej jakości usług oraz spersonalizowania doświadczenia i interakcji z Schneider Electric. Gromadzenie danych osobowych odbywa się po powiadomieniu i za uprzednią zgodą użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości przed organami ochrony danych (tam, gdzie ma to zastosowanie).

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje danych osobowych, które otrzymały anonimowy charakter ani danych, w przypadku których zastosowane zostały pseudonimy. Dane zyskują charakter anonimowy, jeśli uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby lub jeśli osobę może zidentyfikować tylko przy niewspółmiernych nakładach czasu, kosztów lub pracy. Użycie pseudonimów polega na zastąpieniu imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących nazwą zastępczą, która uniemożliwia lub co najmniej znacznie utrudnia identyfikację osoby. Jeśli dane anonimowe utracą swój anonimowy charakter (tj. możliwe będzie zidentyfikowanie konkretnej osoby) lub jeśli stosowane pseudonimy pozwalają na identyfikację konkretnych osób, wówczas niniejsza polityka prywatności będzie ponownie miała zastosowanie.
To użytkownik ostatecznie decyduje o ujawnieniu nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak zdecyduje się ich nie ujawniać, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zarejestrowania takiego użytkownika lub udostępnienia mu jakiegokolwiek produktu lub usługi.

Dane osobowe gromadzone od użytkownika mogą uwzględniać:

 • imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do fakturowania oraz adres do wysyłki 
 • rodzaj klienta, stanowisko, zakres obowiązków, podmiot zamawiający, datę zakupu oraz inne dane 
 • preferencje dotyczące produktów i usług, dane kontaktowe, informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia, zainteresowania zawodowe 
 • identyfikator użytkownika i hasło Schneider Electric (tam, gdzie ma zastosowanie) 
 • dane dotyczące karty kredytowej (tam, gdzie ma zastosowanie) 
 • adres IP (zob. rozdział dotyczący plików cookie) 
Sposób wykorzystywania informacji
Poniżej znajdują się wybrane sposoby gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych: 
Przeglądanie i wyszukiwanie:  Gromadzimy określone dane osobowe, kiedy użytkownik odwiedza witryny lub klika różne łącza do produktów lub usług. Informacje te zbierane są w celu poprawy doświadczenia użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (np.: wybór kraju), optymalizacji działania witryny, uzyskania ogólnych danych demograficznych, monitorowania poziomu aktywności w witrynie oraz oceny skuteczności reklam. (Zob. rozdział 8 dotyczący plików cookie)
Zamawianie: Gromadzimy dane osobowe, kiedy użytkownik kupuje produkty i usługi. Informacje te gromadzone są w celu realizacji zamówienia, uzyskania płatności oraz przekazywania informacji o statusie zamówienia.
Wsparcie techniczne: Możemy gromadzić wybrane informacje, kiedy użytkownik zwraca się o pomoc techniczną dotyczącą produktów Schneider Electric. Informacje te wymagane są w celu zidentyfikowania systemów użytkownika, poznania konfiguracji produktów, przeanalizowania zapytania oraz zaproponowania rozwiązania.
Ankiety i badania internetowe:
 Gromadzimy dane osobowe od klientów, którzy dobrowolnie biorą udział w ankietach i badaniach. Informacje te wykorzystujemy w celu doskonalenia naszych produktów i usług.
Działania promocyjne:
 Gromadzimy dane osobowe, kiedy użytkownik rozpoczyna udział w programie lub działaniach promocyjnych. Informacje te wykorzystujemy do administrowania programem lub działaniem, wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail, powiadamiania zwycięzców oraz publikowania listy zwycięzców zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Biuletyny i promocyjne wiadomości e-mail:
 Gromadzimy dane osobowe, kiedy użytkownik wysyła prośbę o otrzymywanie biuletynów, promocyjnych wiadomości e-mail oraz innych informacji. Informacje te wykorzystujemy do przesłania żądanych informacji.
Dane kontaktowe:
 Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt, przechowujemy zapis takiej korespondencji oraz przekazane nam komentarze, w tym dane osobowe, w pliku przeznaczonym dla takiego użytkownika. Informacje te wykorzystujemy do doskonalenia naszych usług w przypadku ponownego kontaktu użytkownika.    Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez uzasadniony okres czasu do celów określonych powyżej.

Sposób wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych
Schneider Electric (w tym spółki grupy) oraz starannie dobrane strony trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane osobowe w celu informowania użytkownika drogą pocztową, faksową, telefoniczną lub za pomocą wiadomości tekstowych lub e-mail o promocjach, nowych wydarzeniach oraz nowościach produktowych, które mogą zainteresować użytkownika.  Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na kontakt w sposób i do celów opisanych powyżej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych, musi zaznaczyć to w odpowiednim miejscu na formularzu rejestracyjnym lub formularzu żądania lub skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

6. Sposób wykorzystania danych osobowych

Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoje dane osobowe bezpośrednio lub poprzez resellera bądź partnera biznesowego:

 • nie sprzedamy ani nie wydzierżawimy ich stronie trzeciej bez zgody użytkownika. Możemy jednak, chyba że użytkownik nie wyrazi na to zgody, wykorzystać jego dane osobowe w celu przesłania informacji, które, w naszej opinii, powinien posiadać lub będą dla niego interesujące, na przykład informacje o usługach lub produktach oraz zmiany Warunków świadczenia usług; 
 • podejmiemy uzasadnione rynkowo środki ostrożności w celu ochrony takich danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz bezprawnym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem;  
 • nie wykorzystamy ani nie ujawnimy ich, z wyjątkiem:
  > sytuacji, w których jest to konieczne w celu dostarczenia zamówionych usług lub produktów, na przykład w celu przekazania przewoźnikowi realizującemu dostawę zamówionych produktów;
  > sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności lub przypadków, na które użytkownik wyraził zgodę;
  > wykorzystania ich w formie zbiorczej w taki sposób, który w sposób racjonalny uniemożliwia określenie tożsamości użytkownika (na przykład zbiorcze dane statystyczne);
  > przypadków wymaganych prawem, na przykład w odpowiedzi na nakaz stawiennictwa lub nakaz rewizji;
  > ujawnienia zewnętrznym audytorom, którzy zobowiązali się do zachowania poufnego charakteru danych;
  > sytuacji, w których jest to konieczne do zapewnienia realizacji Warunków świadczenia usług;
  > sytuacji, w których jest to konieczne do ochrony praw, bezpieczeństwa lub mienia Schneider Electric, jej użytkowników lub innych osób, na przykład w celu wymiany informacji z innymi organizacjami ds. przeciwdziałania oszustwom i/lub ograniczenia ryzyka.
7. Zgoda użytkownika

Przekazując nam swoje dane osobowe oraz korzystając z witryn, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych oraz wrażliwych danych osobowych do celów wskazanych powyżej. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiej samej ochrony danych co Unia Europejska, o ile będzie to konieczne do realizacji powyższych celów. W przypadku takiego przekazania zawrzemy, stosownie do sytuacji, umowę gwarantującą ochronę danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące innej osoby, użytkownik potwierdza, że taka osoba wyznaczyła użytkownika do działania w jej imieniu, wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym wrażliwych danych osobowych, oraz że użytkownik poinformował ją o naszej tożsamości i celach (określonych powyżej), do których zostaną przetworzone jej dane osobowe.

8. Pliki cookie

Plik cookie to pojedyncza informacja w formie niewielkiego pliku tekstowego umieszczona na dysku twardym w komputerze użytkownika Internetu. Tworzona jest przez serwer WWW, czyli zasadniczo przez komputer obsługujący tę witrynę WWW. Informacje zawarte w plikach cookie ustawiane są przez serwer i mogą być wykorzystywane podczas każdych odwiedzin użytkownika w witrynie. Plik cookie można traktować jako kartę identyfikacyjną użytkownika Internetu informującą witrynę WWW o ponownych odwiedzinach użytkownika.
(Źródło: www.AboutCookies.org)

Dzięki plikom cookie możemy udostępnić użytkownikowi pewne funkcje oraz zbierać informacje dotyczące odwiedzin w witrynach. Pliki cookie możemy również wykorzystać, aby nadać witrynom bardziej przyjazny charakter. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak użytkownik nie musi wyrażać na nie zgody. W takiej sytuacji można zwykle zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby uniemożliwić akceptację plików cookie. Użytkownik będzie nadal mógł korzystać z większości funkcji oferowanych w witrynach.

Aby usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze lub uniemożliwić akceptowanie plików cookie w przyszłości, należy skorzystać z instrukcji udostępnionych przez producenta przeglądarki, klikając opcję „Pomoc” w menu przeglądarki. Więcej informacji znajduje się na stronie www.AboutCookies.org.

Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane do celów analitycznych
Aby zapewnić użytkownikom odwiedzającym nasze witryny usługi wyższej jakości, rejestrujemy liczbę odwiedzin na stronie, liczbę odsłon, różne czynności wykonywane przez odwiedzających naszą witrynę, lokalizację odwiedzających oraz liczbę powrotów do witryny. W tym celu korzystamy z dwóch narzędzi do analizy serwisów WWW: Analyzer oraz Google Analytics, a także z pliku cookie marketo Munchkin.

Informacje o narzędziu Analyzer (AT Internet —  https://www.atinternet.com)
Narzędzie firmy AT Internet korzysta z plików cookie do przeprowadzania użytecznych i szczegółowych badań statystycznych. Oprócz plików cookie stosuje się znaczniki JavaScript — pliki cookie udoskonalają analizę znaczników JavaScript, przez co klienci AT Internet mogą rozpoznawać odwiedzających podczas każdej wizyty w witrynie. W plikach cookie zapisana jest informacja związana tylko z jednym identyfikatorem użytkownika AT Internet. Informacja ta w żadnym wypadku nie służy gromadzeniu danych osobowych odwiedzających.

Wszystkie uzyskane wyniki mają charakter anonimowy i podlegają dalszej kompilacji. Wyniki informują o zachowaniu i sposobie poruszania się użytkowników sieci WWW w witrynach klientów AT Internet, w tym o liczbie odwiedzających, liczbie odwiedzin, liczbie odsłon oraz innych parametrach wymaganych w celu skutecznej oceny zainteresowań użytkowników Internetu. Otrzymane informacje umożliwiają doskonalenie sposobu korzystania z witryny oraz jej treści.

Aby uzyskać informacje na temat praw dostępu, prawa do odpowiedzi i prawa do usuwania danych, należy przejść na stronę https://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/.

Informacje o narzędziu Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia analityki internetowej udostępnionego przez spółkę Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu analizowania sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresów IP w tej witrynie, adres IP użytkownika zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i skrócony na miejscu. Funkcja anonimizacji adresów IP jest aktywna w tej witrynie.

W imieniu operatora tej witryny firma Google będzie korzystała z otrzymanych informacji do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności w witrynie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie przechowywany razem z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może nie zgodzić się na użycie plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że takie ustawienia mogą uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w tej witrynie. Ponadto użytkownik może zapobiec pobieraniu informacji związanych ze swoją przyszłą aktywnością przez Google Analytics, pobierając i instalując dodatek blokujący Google Analytics odpowiedni dla swojej przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Plik cookie Marketo MunchkinUżywamy oprogramowania marketingowego firmy Marketo do wysyłania wiadomości e-mail. Wykorzystujemy pliki cookie do monitorowania odsetka otwartych wiadomości i wskaźników przekliknięć. Śledzimy także działania podejmowane przez użytkowników w witrynie. Na przykład użytkownicy mogą pobierać z witryny marketingowe opracowania White Paper, a pliki cookie Marketo umożliwiają nam ustalenie, które osoby pobierają takie materiały, i czy odwiedzają także inne części naszej witryny. Więcej informacji o polityce prywatności i wykorzystania plików cookie firny Marketo można znaleźć na stronie: https://www.marketo.com/trust/legal/privacy

Jak to działa?

 • W naszych witrynach umieszczamy fragmenty kodu Javascript firmy Munchkin. Gdy użytkownik odwiedza witrynę, zapisujemy w jego przeglądarce plik cookie (chyba że został już wcześniej zapisany) i wysyłamy do naszych serwerów informacje o działaniach tego użytkownika w sieci.
 • Zbierane dane mają charakter funkcjonalny i są podobne do informacji generowanych przez inne skrypty śledzące aktywność w sieci, takie jak Google Analytics.
 • Nasz plik cookie jest używany bezpośrednio przez nas i tylko dla nas widoczny.

Jakie informacje rejestruje skrypt Munchkin?

 • Skrypt Munchkin na stronie automatycznie zbiera następujące informacje:
  • Odwiedziny strony
  • Kliknięcia łączy
  • Adres IP
  • Strona, z której przyszedł użytkownik
  • Identyfikator naszego pliku cookie

Użytkownik, który nie życzy sobie umieszczania tego pliku cookie w swojej przeglądarce, może odmówić na to zgody, klikając przycisk odmowy znajdujący się poniżej.

9. Sposób ochrony danych

Schneider Electric oraz jej spółki zależne z zaangażowaniem podejmują wszystkie odpowiednie środki techniczne, fizyczne oraz organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Pracowników i Klientów przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem oraz bezprawnym zniszczeniem.

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera umożliwiającego użytkownikom składanie zamówień oraz dostęp do informacji o koncie.  Przed wysłaniem wszystkie informacje są szyfrowane. Podejmujemy również odpowiednie środki gwarantujące, że przekazane nam dane są bezpieczne, poprawne oraz aktualne przez okres wymagany do realizacji celów, do których zostały zebrane.

Dostęp do systemów wewnętrznych, w których przechowywane są dane osobowe jest ograniczony do wybranej grupy upoważnionych użytkowników, którzy w tym celu korzystają z unikalnego identyfikatora oraz hasła. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i przekazywany wyłącznie osobom w związku z realizacją ich obowiązków pracowniczych.

Nasza Polityka dostępu do danych przez osoby trzecie określa zasady udzielania stronom trzecim różnego dostępu do danych w zależności od ich potrzeb oraz gwarantowanego poziomu bezpieczeństwa. Powyższa polityka ma zastosowanie do wszystkich stron trzecich ubiegających się o dostęp do systemów, aplikacji, urządzeń i usług sieciowych. Zmierza do ograniczenia ryzyka niedozwolonego dostępu do systemów informatycznych Schneider Electric poprzez udzielenie ograniczonego dostępu odpowiadającego konkretnym potrzebom.

Nie możemy jednak zapewnić bezpieczeństwa wszystkich danych przekazywanych nam przez użytkownika, a użytkownik akceptuje ryzyko nieodzownie związane z komunikacją oraz zakupami przez sieć WWW. Wszelkie zakupy realizowane przez użytkownika za pośrednictwem witryn podlegają warunkom znajdującym się na tych witrynach.

10. Łącza do witryn stron trzecich

W celach informacyjnych oraz dla wygody użytkownika witryny i usługi Schneider Electric mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług i witryn stron trzecich. Po kliknięciu takiego łącza użytkownik opuszcza witrynę Schneider Electric. Schneider Electric nie kontroluje witryn stron trzecich oraz ich zasad ochrony prywatności, które mogą różnić się od zasad obowiązujących w Schneider Electric. Nie promujemy ani nie składamy żadnych deklaracji w odniesieniu do witryn stron trzecich. Dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez takie strony trzecie nie podlegają Polityce prywatności Schneider Electric. Zalecamy, aby, przed wyrażeniem zgody na zebranie oraz wykorzystanie danych osobowych, użytkownik zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą w witrynie, którą odwiedza.

Ponadto możemy udostępniać łącza do serwisów społecznościowych umożliwiające użytkownikowi przekazywanie informacji do sieci społecznościowych oraz komunikowanie się z Schneider Electric na różnych portalach społecznościowych. Użycie takich łączy może spowodować, w zależności od funkcji, zebranie lub udostępnienie informacji dotyczących użytkownika. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności oraz ustawieniami odwiedzanych serwisów społecznościowych. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie dane mogą być zbierane, wykorzystywane i udostępniane przez te serwisy.

Po opublikowaniu, skomentowaniu, wyrażeniu zainteresowania lub udostępnieniu danych osobowych, w tym zdjęć, na jakimkolwiek forum publicznym, w sieci społecznościowej, blogu lub na innym podobnym forum użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie przekazane przez niego dane osobowe mogą być czytane, przeglądane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników takich forów oraz że mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, wysyłania mu niezamówionych wiadomości lub w celach, nad którymi ani użytkownik, ani Schneider Electric nie ma kontroli.

11. Prawa użytkownika do dostępu

Użytkownik będący osobą, której dane dotyczą, może wysyłać zapytania dotyczące swoich danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez jakikolwiek podmiot Schneider Electric. Użytkownik uzyska dostęp do swoich danych osobowych bez względu na ich miejsce przetwarzania i przechowywania.

Podmiot Schneider Electric przetwarzający dane osobowe użytkownika ułatwi użytkownikowi dostęp do takich danych, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem podmiotu lokalnego. Wszelkie prośby o udzielenie dostępu należy kierować na adres:
 
 Schneider Electric Data Privacy Officer
 35 rue Joseph Monier
 F- 92506 Rueil-Malmaison
 Francja
 Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
  
Użytkownik może żądać zmiany niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

12. Poprawki do niniejszej polityki prywatności

Firma Schneider Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian do niniejszej polityki prywatności, na przykład w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i procedur Schneider Electric lub spełnienia wymogów nałożonych przez ograny ochrony danych.

W takim przypadku Schneider Electric poinformuje kandydatów i klientów Schneider Electric oraz inne osoby o znaczących zmianach wprowadzonych do niniejszej polityki prywatności. Schneider Electric opublikuje wszystkie zmiany we właściwych wewnętrznych oraz zewnętrznych witrynach.

Niniejsza polityka oraz przywołane w niej zasady i polityki nie mają na celu nadania ani nie nadają żadnych praw wynikających z umowy lub z innych tytułów prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2013 r.

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!