Márkánk

Berendezésvédelmi irányelvek

Teljes élettartamra kiterjedő berendezésvédelmi irányelvek

Ezek az irányelvek az Európai Unió minden tagországában, illetve Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben érvényesek.

EZEK AZ IRÁNYELVEK NEM MINŐSÜLNEK GARANCIÁNAK. AZ ÖN ÁLTAL MEGVÁSÁROLT APC-TERMÉKRE VONATKOZÓ GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT TEKINTSE MEG AZ APC KORLÁTOZOTT GARANCIÁJÁT. A JELEN IRÁNYELVEKBEN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK ÉS FELTÉTELEK NINCSENEK HATÁSSAL A GARANCIA FELTÉTELEIRE.

Berendezésvédelmi irányelvek

Ha az elektronikus berendezése egy váltakozó áramú elektromos hálózat (230 volt – lásd az 1. megjegyzést alább) hálózati tranziensei miatt károsodik, miközben az közvetlenül és megfelelő módon csatlakoztatva van egy olyan standard APC-termékhez, melyre a Berendezésvédelmi irányelvek vonatkoznak („csatlakoztatott berendezés”), illetve ha az összes egyéb, alább meghatározott feltétel teljesül, az APC a saját belátása szerint – kizárólag az alább meghatározott időtartamon belül – kicseréli az APC-terméket, és vagy (a) kifizeti a csatlakoztatott berendezés javítási költségeit vagy (b) megtéríti Önnek a csatlakoztatott berendezés méltányos piaci értékét a Boston Computer Exchange (vagy egyenértékű vállalat) aktuális árlistájában szereplő, az alábbiakban dollárban meghatározott határértékeket meg nem haladó összegnek megfelelően, amennyiben az APC megállapítja, hogy a károsodást az okozta, hogy az APC-termék nem tudott védelmet nyújtani az elektromos hálózati (és/vagy adott esetben telefon- vagy CATV-hálózati) tranziensekkel szemben. Az APC-termékeket úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak többek között az ipari szabványok által meghatározott olyan elektromos hálózati tranziensekkel szemben, mint a váltakozó áramú elektromos hálózatokban fellépő kisülések és túlfeszültségek. A telefonhálózati tranziensekkel szembeni védelem csak az olyan APC-termékekre vonatkozik, melyek modem- vagy faxhálózati védelmet nyújtanak. Ha rendelkezésre áll ilyen védelem, akkor a telefonhálózati tranziensekkel szembeni védelem érvényességéhez a telefonszolgáltató berendezésének tartalmaznia kell egy megfelelően telepített és működőképes „elsődleges védelmi” eszközt a szolgáltatás belépési helyén (az ilyen eszközöket normál esetben a telefon telepítésekor szerelik be). A kábeltelevízióhoz (CATV) csatlakoztatott berendezésekre csak olyan APC-termékek esetén vonatkozik tranziensekkel szembeni védelem, melyek ilyen védelmet nyújtanak. Ha az előbbi feltétel teljesül, a CATV-tranziensekkel szembeni védelem érvényességéhez a CATV-szolgáltatásnak megfelelően, az elektromosságra vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően földeltnek kell lennie.

Az APC fenntartja a jogot arra, hogy vizsgálati célból bekérje magához a károsodott berendezést annak eldöntésére, hogy a csatlakoztatott berendezés károsodását az APC-termék hibája okozta-e A jelen irányelvek csupán az előírt szükséges mértékben alkalmazandók, és a csatlakoztatott berendezés mindennemű fedezetét többek között, de nem kizárólagosan olyan egyéb források biztosítják, mint a gyártói garancia és az esetleges kiterjesztett garanciák.

Jogosultság a Berendezésvédelmi irányelvek általi fedezetre:
Regisztrálnia kell a terméket azáltal, hogy a termékhez mellékelt garanciakártyát a vásárlástól számított 10 napon belül visszaküldi az APC részére. Minden adatot meg kell adnia, és meg kell őriznie egy másolatot.
Minden csatlakoztatott berendezésnek CE-jelöléssel kell rendelkeznie.
Az APC-terméket megfelelően vezetékezett és földelt aljzatokhoz kell csatlakoztatni; nem használhatók hosszabbítók, adapterek, illetve egyéb földelővezetékek vagy elektromos csatlakozások, kivéve az egyéb standard, 230 V-os APC-termékeket. A telepítés nem tartalmazhat az APC-től eltérő gyártótól származó áramvédelmi termékeket. A telepítésnek meg kell felelnie az összes vonatkozó helyi elektromossági és biztonsági előírásnak.
A Berendezésvédelmi irányelvek hatálya alá tartozó minden kérelmet a csatlakoztatott berendezés vélelmezett károsodásától számított 10 napon belül kell benyújtani.
A Berendezésvédelmi irányelvek kizárólag a fent felsorolt és az Európai Gazdasági Térségben használt termékmodellekre vonatkoznak.

Mi nem tartozik a Berendezésvédelmi irányelvek hatálya alá:
AZ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ADATHÁLÓZATI TRANZIENSEK MIATTI KÁROSODÁSA NEM TARTOZIK AZ IRÁNYELVEK HATÁLYA ALÁ.
Az elveszett adatok visszaállítása vagy a szoftverek újratelepítése nem tartozik az irányelvek hatálya alá.
A jelen irányelvek nem vonatkoznak a nem váltakozó áramú elektromos hálózatok tranziensei által okozott károsodásokra, kivéve a telefonhálózati vagy CATV-tranzienseket, amennyiben az érintett APC-termék védelmet kínál ezekkel szemben.
A TERMÉK MEGFELELŐ TELEPÍTÉSI KÖRNYEZETÉNEK HIÁNYÁBÓL ADÓDÓ KÁROSODÁS (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A MEGFELELŐ BIZTONSÁGI FÖLDELÉS HIÁNYÁT).
Az APC termék nem rendeltetésszerű célokra való használatából eredő károsodások.
Balesetek vagy természeti katasztrófák, például tűzeset, áradás vagy szél által okozott károsodások.
Visszaélés, hibás felhasználás, átalakítás, módosítás vagy hanyagság által okozott károsodások.
A jelen irányelvek semmisnek és érvénytelennek tekintendők, ha az APC megítélése szerint az APC-terméket bármilyen módon módosították vagy átalakították.
A JELEN IRÁNYELVEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT ESETEKEN KÍVÜL AZ APC A JELEN IRÁNYELVEK ÉRDELMÉBEN SEMMILYEN KÁROSODÁS ESETÉN NEM TEKINTENDŐ FELELŐSNEK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ APC-TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY A CSATLAKOZTATOTT BERENDEZÉS KÁROSODÁSÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY TÖBBSZÖRÖS KÁROSODÁSOKAT. FÜGGETLENÜL A KÖVETELÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGI ELMÉLETTŐL, MÉG HA A KÁRESEMÉNY LEHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN TÁJÉKOZTATÁS IS TÖRTÉNT, AZ IRÁNYELVEK NEM VONATKOZNAK TÖBBEK KÖZÖTT AZ OLYAN KÁRESEMÉNYEKRE, MINT A NYERESÉGKIESÉS, ILLETVE A MEGTAKARÍTÁSOK VAGY A BEVÉTELEK ELVESZTÉSE. AZ APC-TERMÉK VAGY A CSATLAKOZTATOTT BERENDEZÉS VAGY BÁRMILYEN KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENNÉ VÁLÁSA, ILLETVE SZOFTVEREK ELVESZTÉSE. TŐKEKÖLTSÉG, BÁRMILYEN CSEREBERENDEZÉSSEL, LÉTESÍTMÉNNYEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL, LEÁLLÁSSAL, HARMADIK FÉL – AZ ÜGYFELEKET IS BELEÉRTVE – ÁLTALI KÖVETELÉSEKKEL ÉS VAGYONI KÁRRAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK.

A Berendezésvédelmi irányelvek értelmében indított követelés benyújtása:
Ha az irányelvekben meghatározott minden jogosultsági követelmény teljesül, hívja az APC ügyfélszolgálati osztályát (a kapcsolódó telefonszámokat lásd a dokumentum végén lévő listában), és igényeljen EPP RMA-számot (a Berendezésvédelmi irányelvek értelmében visszaküldött anyag hitelesítésére szolgáló szám). Az APC továbbítja Önnek a Berendezésvédelmi irányelvek értelmében indított követelésekhez szükséges űrlapot, melyet 30 napon belül ki kell tölteni és iktatni kell.
Tüntesse fel az EPP RMA-számot a visszaküldött terméken.
Csomagolja be az APC-terméket az eredeti csomagolásába (vagy kérjen csomagolóanyagot az APC-től, amennyiben a csomagolást kidobta). Helyezze a Berendezésvédelmi irányelvek értelmében indított követelésekhez szükséges kitöltött űrlapot és a vásárlási bizonylat másolatát az APC-termék dobozába.
Az EPP RMA-számot jól láthatóan tüntesse fel a doboz külső részén.
Küldje el a terméket (az egyirányú szállítás költségeit Önnek kell megfizetnie) a következő címre:
American Power Conversion, Technical Support
Ballybrit Business Park,
Galway, Ireland,
Tel. +353 91 702000.
Az APC a működőképességi szint meghatározása érdekében kiértékeli a terméket, valamint megvizsgálja a terméket a váltakozó áramú hálózati tranziensek (adott esetben telefonhálózati vagy CATV-tranziensek) által okozott károsodás bizonyítékait keresve. (A) Ha az APC a vizsgálatok során nem talál bizonyítékot az elektromos hálózati tranziensek (adott esetben telefonhálózati vagy CATV-tranziensek) által okozott károsodásra, akkor az APC küld az ügyfélnek (i) egy összefoglaló jelentést az elvégzett tesztekről és (ii) egy nyilatkozatot a követelés elutasításáról. (B) Ha az APC-termékkel kapcsolatban bizonyítást nyer az elektromos hálózati tranziensek (adott esetben telefonhálózati vagy CATV-tranziensek) által okozott károsodás ténye, akkor az APC megkéri az ügyfelet, hogy küldjön el az APC-hez vagy egy hivatalos szervizközpontba minden olyan csatlakoztatott berendezést, mellyel kapcsolatban követelés lett benyújtva a Berendezésvédelmi irányelvek értelmében. Ha megállapításra kerül, hogy a csatlakoztatott berendezés a váltakozó áramú elektromos hálózati tranziensek (adott esetben telefonhálózati vagy CATV-tranziensek) miatt károsodott, az APC saját belátása szerint felhatalmazást ad Önnek a berendezés megjavíttatására, vagy kifizeti Önnek a károsodott berendezés méltányos piaci értékét a fenti, dollárban meghatározott határértékekig terjedően.

Ha az APC felhatalmazást ad Önnek a csatlakoztatott berendezés megjavíttatására, akkor a javítást a csatlakoztatott berendezés gyártója által jóváhagyott szervizközpontban kell elvégeztetni. Az APC fenntartja a jogot, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a hivatalos szervizközponttal a javítási költségek megvitatása, illetve a csatlakoztatott berendezés károsodásával kapcsolatos tájékozódás érdekében annak megállapítására, hogy azt valóban a váltakozó áramú elektromos hálózati tranziensek (adott esetben telefonhálózati vagy CATV-tranziensek) okozták-e, továbbá az APC fenntartja a jogot, hogy vizsgálat céljából bekérje a csatlakoztatott berendezést vagy annak alkatrészeit a szervizközponttól.
Miután az APC megállapította, hogy a károsodást az okozta, hogy az APC-termék nem volt képes védelmet nyújtani a váltakozó áramú elektromos hálózati tranziensekkel (adott esetben telefonhálózati vagy CATV-tranziensekkel) szemben, saját belátása szerint kifizeti Önnek a javítási költségeket vagy a csatlakoztatott berendezés méltányos piaci értékét a fenti, dollárban meghatározott határértékekig terjedően. Az APC fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vállalat a csatlakoztatott berendezés méltányos piaci értékének kifizetése mellett dönt, megkérje Önt a csatlakoztatott berendezés tulajdonjogának az APC-re való átruházására és a csatlakoztatott berendezés APC-hez való eljuttatására.
Az APC és Ön által aláírt módosítás hiányában a jelen irányelvek feltételei teljes körű és kizárólagos egyezséget jelentenek a felek között, felülbírálva minden korábbi szóbeli vagy írásos egyezséget, illetve minden egyéb, a felek közötti kommunikációt az egyezség tárgyát illetően. Az APC egyetlen alkalmazottja, illetve semmilyen egyéb fél nem jogosult a jelen egyezségben meghatározottakon túlmenő állításokat tenni a Berendezésvédelmi irányelvekkel kapcsolatban.

Schneider Electric IT Logistics Europe Ltd.
Unit 7, City East Business Park, Ballybrit, Co.
Galway, H91 HT73, Írország
Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk

Segítségre van szüksége?

Ügyfélszolgálati központ

Önállóan megkeresheti a válaszokat – próbálja ki digitális támogatási eszközeinket.

GYIK keresése

Megkaphatja a szükséges válaszokat a témakörrel kapcsolatos, gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) böngészésével.

A vásárlás menete

Könnyedén megtalálhatja az Önhöz legközelebbi APC viszonteladót vagy forgalmazót.

Csereakkumulátor keresése

Keressen eredeti APC-csereakkumulátort a szünetmentes tápegységéhez.

Kapcsolatfelvétel

Lépjen kapcsolatba velünk, ha segítségre van szüksége a megfelelő termék kiválasztásához, illetve a hibaelhárításhoz vagy a telepítéshez. Hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között!

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!