Naše značky

Environmentální ukazatele

Woman watering garden outside of her home

Získejte více informací o environmentálních ukazatelích a jejich zkratkách: 

Spotřeba surovinových zásob – Raw Material Depletion (RMD) Tento ukazatel vyčísluje spotřebu surovin během životního cyklu produktu. Vyjadřuje se formou podílu přírodních zdrojů, jež každoročně zmizí, vůči celkovým zásobám daného zdroje v daném roce.

Spotřeba energie – Energy Depletion (ED) tento ukazatel vyjadřuje spotřebu energie z fosilních, hydroelektrických, jaderných či jiných zdrojů. Ukazatel zohledňuje energii získanou z materiálu jeho spálením. Vyjadřuje se v MJ.

Spotřeba vody – Water Depletion (WD) Tento ukazatel vyjadřuje množství spotřebované vody (včetně pitné a vody z průmyslových zdrojů). Vyjadřuje se v dm3.

Globální oteplování – Global Warming (GW) Globální oteplování planety je důsledkem zesílení skleníkového jevu, kdy větší množství tzv. „skleníkových plynů“ vede pohlcování části slunečního záření odraženého od zemského povrchu. Efekt se vyčísluje v gramech ekvivalentu CO2.

Narušení ozónové vrstvy – Ozone Depletion (OD)
Tento ukazatel stanovuje příspěvek k zeslabování stratosférické ozónové vrstvy v důsledku emisí určitých plynů. Efekt se vyčísluje v gramech ekvivalentu CFC-11.

Toxicita vzduchu – Air Toxicity (AT) Tento ukazatel vyjadřuje toxicitu vzduchu v lidmi obývaném prostředí. Zohledňuje typicky akceptované koncentrace některých plynů ve vzduchu a množství plynu uvolněného během životního cyklu produktu. Udávané hodnoty odpovídají objemu vzduchu potřebnému k rozředění těchto plynů na přijatelnou koncentraci.

Tvorba fotochemického ozónu – Photochemical Ozone Creation (POC) Tento ukazatel kvantifikuje příspěvek produktu ke vzniku tzv. „fotochemického smogu“ (fotochemická oxidace určitých plynů, při níž vzniká ozón) a vyjadřuje se v gramech ekvivalentu etylénu (C2H4).

Acidifikace vzduchu – Air Acidification (AA) Kyselé sloučeniny přítomné v atmosféře unášené deštěm. Vysoká míra acidity deště může poškozovat lesy. Příspěvek k acidifikaci se vypočítává na základě acidifikačních potenciálů příslušných sloučenin a vyjadřuje se v ekvivalentu H+.

Toxicita vody – Water Toxicity (WT) Tento ukazatel vyjadřuje toxicitu vody. Zohledňuje typicky akceptované koncentrace některých látek ve vodě a množství látek uvolněných během životního cyklu produktu. Udávané hodnoty odpovídají objemu vody potřebnému k rozředění těchto látek na přijatelnou koncentraci.

Produkce nebezpečných odpadů – Hazardous Waste Production (HWP) Tento ukazatel kvantifikuje odpady vyžadující zvláštní zacházení, k jejichž vzniku dochází ve všech životních fázích (výroba, distribuce a použití). Jde například o speciální průmyslové odpady vzniklé ve fázi výroby, odpady související s výrobou elektrické energie atp. vždy vyjádřené v kg.

Hodnocení životního cyklu a environmentální ukazatele

Více informací o EIME

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!