Naše značky

Zásady ochrany soukromí

Prohlášení společnosti Schneider Electric o ochraně důvěrnosti dat

1. Společnost Schneider Electric se zavazuje chránit vaše osobní údaje.

Společnost Schneider Electric se zavazuje chránit vaše soukromí a osobní údaje. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany soukromí prostudovali.

Tyto zásady ochrany soukromí vás informují o našich postupech na ochranu soukromí a o tom, jakým způsobem se na internetu sbírají vaše osobní údaje a jak je využíváme. Toto prohlášení bude k dispozici na hlavní stránce našeho webu a v zápatí každé stránky webu společnosti Schneider Electric.

Společnost Schneider Electric důrazně podporuje základní právo na zachování soukromí a ochranu dat i dodržování národních a mezinárodních zákonů na ochranu soukromí.

Z právního a etického hlediska se Schneider Electric ve svých „Zásadách odpovědnosti“ zavazuje zachovávat důvěrnost jakýchkoli osobních údajů a přísně omezovat jejich zveřejňování v souladu s místními zákony.

Společnost Schneider Electric připravila toto Prohlášení o ochraně soukromí jako externí dokument tvořící součást našich Závazných podnikových pravidel na ochranu dat (BCR), potvrzených Úřadem na ochranu dat Evropské unie v listopadu 2012.

V Závazných podnikových pravidlech na ochranu dat společnosti Schneider Electric respektujeme a zohledňujeme hlavní zásady evropské směrnice 95/46/ES, neboť naše hlavní sídlo se nachází v EU.

Naše Zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny naše přidružené společnosti v oblasti sběru, zpracování, použití, šíření, přenosu a ukládání osobních informací. Stanovují všem našim podnikům ve všech zemích obecná pravidla a mají za cíl zajistit vysokou úroveň ochrany osobních informací v rámci skupiny Schneider Electric.

2. Na koho se tyto Zásady ochrany soukromí vztahují

Schneider Electric je globální společnost, jejíž právnické entity, podnikové procesy, struktura řízení a technické systémy přesahují hranice jednotlivých států. Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny weby, domény, služby, aplikace a produkty společnosti Schneider Electric a jejích 100% vlastněných společností (dále „weby a služby společnosti Schneider Electric“), a to s výjimkou situace, kdy konkrétní program, produkt či služba společnosti Schneider Electric může tyto Zásady ochrany soukromí nahradit nebo doplnit. Tyto Zásady ochrany soukromí jsou závazné pro všechny dceřiné společnosti a zaměstnance společnosti Schneider Electric.

3. Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní informace?

Společnost Schneider Electric respektuje právo na zachování soukromí i zájmy každého jednotlivého zaměstnance, kandidáta či zákazníka. Dceřiné společnosti Schneider Electric budou při zpracovávání vašich osobních údajů dodržovat tyto zásady:

1. Zpracovávat vaše osobní údaje odpovědným a zákonným způsobem.
2. Shromažďovat vaše osobní údaje pro jasně vymezené, zákonné účely a nezpracovávat je dále způsoby, jež jsou v rozporu s těmito účely.
3. Shromažďovat vaše osobní údaje, které jsou relevantní pro účely jejich sběru a použití a jejichž rozsah nepřekračuje danou míru.  Tam, kde je to možné, vhodné a v závislosti na povaze dat a rizicích souvisejících se zamýšleným použitím, můžeme data anonymizovat.
4. Udržujeme vaše osobní údaje přesné a tam, kde je to třeba, je aktualizujeme. Podnikneme kroky nutné k opravení či smazání nepřesných či neúplných údajů.
5. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nutnou dobu a za účelem, pro nějž byly sebrány a zpracovány.
6. Zpracujeme vaše osobní informace v souladu se zákonnými právy jednotlivců.
7. Přijmout vhodná technická, fyzická a organizační opatření k předcházení neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování a neoprávněné či náhodné ztrátě, zničení, poškození osobních údajů.
8. Zpracování vašich osobních údajů vychází z následujících právních základů:

 • Jednoznačně jste udělil/a svůj souhlas, nebo 
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění předmětu smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k přijetí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy, nebo 
 • Zpracování je nezbytné k naplnění zákonné povinnosti společnosti Schneider Electric, nebo 
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu zásadních zájmů subjektu údajů, nebo 
 • Zpracování je nezbytné k výkonu úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo k výkonu úřední moci v podobě kontrolora nebo třetí strany, jíž jsou údaje předány, nebo 
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Schneider Electric nebo třetí strany, jíž jsou údaje předány, a to s výjimkou situací, kdy nad těmito zájmy převáží zájmy vyplývající ze základních práv a svobod subjektu údajů. 

Všechny podniky skupiny Schneider Electric zajišťují dodržování těchto zásad.

4. Proč sbíráme vaše osobní informace?

Naším základním cílem při sběru informací je poskytovat zákazníkům a dalším uživatelům špičkové služby a plynulé efektivní zážitky při návštěvě webů. Pokud si například na některém webu zakoupíte produkty nebo vyžádáte informace, používáme vaše osobní údaje k vyplnění vaší objednávky nebo poskytnutí požadovaných informací.
Společnost Schneider Electric může sbírat vaše osobní údaje za účelem provedení různých transakcí, jako například:
 • objednávky produktů či služeb, jejich aktivace a registrace
 • vytváření profilů 
 • žádosti o informace 
 • přihlášení k odběru marketingových či podpůrných informací 
 • účasti v soutěži nebo průzkumu 
 • žádosti o zaměstnání
5. Jaké údaje sbíráme?

Společnost Schneider Electric sbírá a využívá vaše osobní údaje s cílem dopřát vám lepší a přesněji zaměřený zážitek a interakci se Schneider Electric. Tento sběr je prováděn na základě příslušného oznámení, souhlasu a také registrace u příslušných úřadů na ochranu osobních údajů tam, kde je to nutné.

Osobní údaje (či osobní data) jsou jakékoli informace související s identifikovanou či identifikovatelnou fyzickou osobou (subjekt údajů); identifikovatelná osoba může být identifikována přímo či nepřímo, a to především formou odkazu na identifikační číslo nebo jeden či více faktorů souvisejících s její fyzickou, fyziologickou, mentální, ekonomickou, kulturní či společenskou identitou.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se netýká anonymizovaných osobních údajů nebo situací, kdy se používá pseudonymů. Anonymizace údajů nastává tehdy, když konkrétní osoby již nelze identifikovat, nebo je lze identifikovat pouze s vynaložením nepřiměřeně vysokého času, finančního či pracovního úsilí. Použití pseudonymů zahrnuje výměnu jmen či jiných identifikátorů jejich zástupci, a to tak, že identifikace jednotlivých osob je buďto nemožná nebo alespoň podstatně obtížnější. Pokud dojde k tomu, že anonymizované údaje přestanou být anonymní (tj. osoby je opět možno identifikovat), nebo jsou-li používány pseudonymy umožňující identifikaci konkrétních osob, vstupují tyto zásady ochrany soukromí opět v platnost.

Vždy záleží na vás, zda nám sdělíte své osobní údaje. Pokud se však rozhodnete nám je nesdělovat, vyhrazujeme si právo neregistrovat vás jako uživatele a neposkytovat vám produkty či služby.

K typům osobních údajů, které můžeme sbírat, patří: 

 • vaše jméno, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a doručovací adresa 
 • typ zákazníka, pracovní zařazení, název pozice, nakupující strana, čas nákupu atp. 
 • preference v oblasti produktů a služeb, kontaktní preference, otázky týkající se vzdělání, zaměstnání a údaje o zaměstnání, o něž máte zájem 
 • vaše uživatelské ID a heslo (tam, kde je potřeba) u Schneider Electric 
 • informace o kreditních kartách (tam, kde je potřeba) 
 • IP adresa (viz část věnovaná souborům cookie) 
Jak vaše údaje využíváme
Informace sbíráme a využíváme různými způsoby, k nimž patří: 
Prohlížení internetových stránek a vyhledávání:  Sbíráme určité osobní údaje při vaší návštěvě webů, nebo klepnutí na různé odkazy na produkty a služby. Tyto informace sbíráme s cílem zlepšit váš uživatelský zážitek na webu při následujících návštěvách (např. volba země), pomáhají nám k efektivnějšímu provozu webů, ke sběru širších demografických informací, k monitorování aktivity na webech a vyhodnocování efektivity naší reklamy. (Viz kapitola 8 o souborech cookie)
Objednávání: Sbíráme osobní údaje, když zakoupíte produkty anebo služby. Tyto informace shromažďujeme s cílem dodat vám vaši objednávku, získat od vás platbu a komunikovat s vámi o stavu vaší objednávky.
Technická podpora: Můžeme shromažďovat určité údaje, pokud si vyžádáte technickou podporu pro produkty Schneider Electric. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci vašich systémů, porozumění konfiguraci produktů, diagnostikování vašich dotazů a poskytování řešení.
On-line průzkumy a hlasování: Shromažďujeme osobní údaje zákazníků, kteří se dobrovolně rozhodnou vyplnit průzkumy nebo se zúčastní hlasování. Tyto informace používáme ke zlepšení našich produktů a služeb.
Reklamní aktivity: Shromažďujeme vaše osobní údaje, zapojíte-li se do reklamního programu nebo činnosti. Tyto informace využíváme ke správě programu nebo činnosti, k zasílání propagačních e-mailů, informování výherců a zveřejňování seznamu výherců dle platných zákonů a nařízení.
Věstníky a propagační e-maily: Shromažďujeme vaše osobní údaje, pokud si vyžádáte zasílání věstníků, propagačních e-mailů a dalších informací. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované údaje.
Kontaktní informace: Pokud nás kontaktujete, uložíme si záznam vaší korespondence či komentářů, a to včetně osobních údajů, ve speciálním souboru. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat lepší služby, rozhodnete-li se nás kontaktovat znovu.    Za výše uvedenými důvody můžeme vaše údaje uchovávat po rozumně dlouhou dobu.

Jak vaše údaje využíváme k marketingovým účelům?
My (včetně společností patřících do naší skupiny) a vybrané třetí strany můžeme takto sebrané údaje využívat k tomu, abychom vás mohli informovat dopisem, faxem, telefonem, SMS a e-mailem o akcích, zprávách a nových produktech, u nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat.  Tím, že nám poskytnete své údaje, nám dáváte souhlas s kontaktováním těmito cestami a za těmito účely. Pokud si nepřejete dostávat od nás marketingové informace, dejte nám to vědět na příslušných místech registračních formulářů nebo žádostí.

6. Co s vašimi osobními údaji děláme

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, a to jak přímo, tak prostřednictvím dealera či jiného obchodního partnera:

 • neprodáme ani nepronajmeme tyto údaje třetí straně bez vašeho svolení – ačkoli, neuvedete-li výslovně jinak, můžeme vaše osobní údaje využívat k tomu, abychom vám poskytovali informace, o nichž se domníváme, že by vám mohly být užitečné, jako (například) zprávy o našich službách a produktech či změny ve smluvních podmínkách; 
 • přijmeme komerčně přiměřená opatření k ochraně těchto informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním narušením a zničením;  
 • nevyužijeme ani nezveřejníme tyto informace s výjimkou:
  > míry nezbytné k poskytování služeb či produktů, které jste si objednali, jako například formou jejich poskytnutí přepravci, který vám má objednané zboží dodat;
  > jiných způsobů popsaných v těchto zásadách ochrany soukromí, nebo těch, s nimiž jste vyjádřili souhlas jinde;
  > v souhrnu s jinými informacemi způsobem, kdy nejde jednoduše stanovit vaši identitu (např statistické kompilace);
  > požadavků zákonů, jako například v reakci na soudní předvolání nebo povolení k domovní prohlídce;
  > externích auditorů, kteří se zavázali uchovat tyto informace v tajnosti;
  > v míře nezbytné k vymáhání těchto smluvních podmínek;
  > v míře nezbytné k ochraně práv, bezpečnosti nebo majetku společnosti Schneider Electric, jejích uživatelů či dalších osob. Sem patří (například) výměna informací s ostatními organizacemi za účelem potírání podvodů anebo snižování rizik.
7. Váš souhlas

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje a budete používat náš web, vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních údajů pro výše uvedené účely. Souhlasíte rovněž, je-li to z výše uvedených důvodů nutné, s přenosem svých údajů do zemí či jurisdikcí, které nezaručují stejnou míru ochrany osobních údajů jako EU. Pokud takovýto přenos provedeme, zajistíme, v případě, že je to vhodné, uzavření smlouvy zaručující ochranu vašich údajů. Pokud nám poskytnete údaje o jiné osobě, potvrzujete tím, že vás tato osoba pověřila jednat jejím jménem, schválit zpracování jejích osobních údajů, a to včetně citlivých osobních údajů, a že jste ji informovali o své totožnosti a účelu (jak je uvedeno výše) zpracování jejích osobních údajů.

8. Soubory cookie

Cookie je informace v podobě velmi malého textového souboru, která je umístěná na pevném disku uživatele internetu. Generuje ji webový server, což je typicky počítač, na němž běží webové stránky. Informace obsažená v cookie je definována serverem, který ji pak může využít, kdykoli uživatel daný web navštíví. Cookie lze popsat jako identifikační kartu uživatele internetu, díky níž se web dozví, že se na něj uživatel vrátil.
(Zdroj: 
www.AboutCookies.org)

Použití souborů cookie nám umožňuje nabízet vám určité funkce a poskytuje nám informace o návštěvnosti webů. Můžeme soubory cookie používat rovněž k tomu, aby k vám weby byly přívětivější. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, přijímat je však nemusíte. Obvykle je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, a zachovat si přitom většinu prvků daných webů.

Pokud chcete smazat některé soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, nebo zamezit budoucímu přijímání těchto souborů, řiďte se pokyny výrobce prohlížeče, které získáte klepnutím na nabídku „Nápověda“. Více informací naleznete na www.AboutCookies.org.

Soubory třetích stran pro analytické účely
Abychom návštěvníkům mohli poskytnout lepší služby, měříme počet zobrazených stránek, počet návštěv, různé činnosti vykonávané návštěvníky na našich webech, geografickou lokalizaci našich návštěvníků a počet návratů návštěvníků na náš web. Za tím účelem používáme dva analytické softwarové nástroje: Analyzer a Google Analytics stejně jako Munchkin Cookie.

Informace o softwaru Analyzer (AT Internet - https://www.atinternet.com)
Co se týče společnosti AT Internet, využívají se soubory cookie k provádění relevantního a podrobného statistického průzkumu. Soubory cookie se používají jako doplněk k javascriptovému tagu, takže díky použití cookies je možné zpřesnit analýzu prováděnou javascriptovými tagy. Kromě toho umožňují zákazníkům AT Internet rozpoznávat návštěvníky, kdykoli navštíví jejich web. Tyto soubory cookie ukládají informace související výhradně s jedním uživatelským ID AT Internet a za žádných okolností tato informace neslouží ke shromažďování osobních údajů o návštěvnících.

Získané výsledky jsou následně kompilovány, přičemž je zachována kompletní anonymita. Výsledky poskytují informace o pohybu a chování internetových uživatelů na webech zákazníků společnosti AT Internet. Jde o informace jako například: počet návštěvníků, počet návštěv, počet zobrazených stran a další údaje nutné pro efektivní měření zájmů internetových uživatelů. Díky těmto výsledkům následně lze zlepšovat ergonomii a obsah webů.

Chcete-li si zjistit svá přístupová práva, právo na odpověď a právo na odstranění dat, navštivte prosím https://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/.

Informace o službě Google Analytics
Tento web používá rovněž webovou analytickou službu Google Analytics zajišťovanou společností Google, Inc. (Google). Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webům analyzovat to, jak je návštěvníci používají. Informace generované soubory cookie o vašem způsobu použití webu budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech v USA.

V případě aktivní anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa zkrácena na oblast odpovídající členským státům EU či jiných smluvních stran úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa nejprve přenesena do společnosti Google v USA a teprve tam zkrácena. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP adres.

Google tyto informace bude používat jménem provozovatele tohoto webu za účelem vyhodnocení toho, jak tento web používáte, a vytvoření zpráv o aktivitě na webu určených pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webu a využitím internetu.

IP adresy, jež váš prohlížeč předává v rámci činnosti Google Analytics, nebudou propojovány s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici. Použití souborů cookie můžete odmítnout tím, že provedete příslušné nastavení svého prohlížeče. Mějte však prosím na paměti, že pokud tak učiníte, nemusíte mít k dispozici úplnou funkčnost webu. Můžete rovněž do budoucna zakázat sledování ze strany nástroje Google Analytics, a to tak, že si do svého prohlížeče stáhnete a nainstalujete doplňkový modul Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Marketo Munchkin Cookie
K zasílání e-mailů používáme software třetí strany od společnosti Marketo. Jako součást sledování používáme soubory cookie, takže máme informace o množství otevření a míře prokliků. Sledujeme rovněž aktivitu na webu. Návštěvníci si například mohou na webu stáhnout marketingové dokumenty White Paper, přičemž používáme Marketo cookies, abychom zjistili, kdo to dělá a zda tito lidé navštívili i jiné části našeho webu. Více informací o zásadách společnosti Marketo v oblasti ochrany soukromí a souborů cookie naleznete na webu: https://www.marketo.com/trust/legal/privacy 

Jak to funguje?

 • Do našich webů začleňujeme Munchkin Javascript snippet. Když návštěvník na web vstoupí, umístíme do jeho prohlížeče soubor cookie (pokud tam ještě není) a našim serverům odešleme zprávu o aktivitě uživatele na webu.
 • Jde o velmi funkční chování obdobné jiným sledovacím skriptům, jako například Google Analytics.
 • Náš soubor cookie je souborem 1. strany a je viditelný pouze pro nás.

Jaká je funkce Munchkin Capture?

 • Na určité stránce Munchkin automaticky shromažďuje následující informace:
  • Návštěvy stránky
  • Klepnutí na odkazy
  • IP adresu
  • Referenční kód
  • ID našeho souboru cookie

Pokud nechcete, abychom do vašeho prohlížeče umisťovali soubory cookie, můžete se odhlásit klepnutím na tlačítko „opt-out“ dole.

9. Jak chráníme vaše informace

Společnost Schneider Electric a její dceřiné společnosti se zavazují přijmout vhodná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně osobních údajů zaměstnanců a zákazníků proti neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování náhodné ztrátě či zničení a neoprávněnému zničení.

Nabízíme možnost využít pro podávání objednávek a přístup k vašemu účtu zabezpečený server.  Tento postup vaše informace před jejich odeslání k nám zašifruje. Přijímáme rovněž vhodná opatření pro zajištění toho, aby nám sdělené údaje byly uchovávány v bezpečí, byly aktuální a byly u nás uloženy pouze po nezbytnou dobu a za účelem, pro nějž mají být použity.

Přístup k našim interním systémům obsahujícím osobní údaje omezujeme na vybranou skupinu autorizovaných uživatelů, kteří těmto systémům mohou přistupovat prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu a hesla. Dostupnost osobních údajů je omezena a povolena osobám za účelem výkonu jejich pracovních povinností.

Naše zásady pro přístup třetích stran stanovují, že pravidla týkající se typů přístupu je možno třetím stranám poskytovat v závislosti na jejich potřebách a úrovni bezpečnosti, již je třeba zajistit. Tyto zásady se vztahují na všechny třetí strany, které potřebují získat přístup k systémům, aplikacím, síťovým zařízením a službám a jejich cílem je omezit rizika neoprávněného přístupu do informačních systémů společnosti Schneider Electric tím, že se přístup omezí na konkrétní potřeby.

Nemůžeme nicméně zaručit bezpečnost jakýchkoli údajů, které nám poskytujete, a musíte přijmout rizika vlastní pro on-line korespondenci a nákupy po internetu. Jakékoli nákupy provedené prostřednictvím webů se řídí smluvními podmínkami, které lze na tomto webu nalézt.

10. Odkazy na weby třetích stran

Weby či služby společnosti Schneider Electric mohou pro vaše pohodlí a informaci nabízet odkazy na aplikace, produkty, služby či weby třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte přitom web Schneider Electric. Společnost Schneider Electric tyto weby třetích stran, ani jejich zásady a postupy v oblasti ochrany soukromí neřídí a je možné, že se od zásad a postupů Schneider Electric liší. Nepodporujeme žádné weby třetích stran ani k nim nevydáváme žádná prohlášení. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout, nebo které jsou shromážděny těmito třetími stranami, se nevztahují zásady o ochraně soukromí společnosti Schneider Electric. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany soukromí jakéhokoli webu, s nímž vstupujete do interakce, a to dříve, než mu dovolíte shromažďování a využití vašich osobních údajů.

Můžeme vám rovněž poskytnout odkazy na sociální média umožňující vám sdílet informace s vaši sociálními sítěmi a vstupovat se společností Schneider Electric do interakce na různých webech sociálních médií. To, že tyto odkazy použijete, může mít v závislosti na konkrétní vlastnosti za následek shromažďování nebo sdílení informací o vás. Doporučujeme vám prostudovat si zásady a nastavení ochrany soukromí na webech sociálních sítí, s nimiž vstupujete do interakce, a ověřit si, že chápete, které informace mohou tyto weby shromažďovat, používat a sdílet.

Pokud vložíte komentář, projevíte zájem nebo sdílíte osobní údaje včetně fotografií na jakémkoli veřejném fóru, sociální síti, blogu či jiném podobném fóru, vezměte prosím na vědomí, že veškeré osobní údaje, které odešlete, mohou ostatní uživatelé těchto fór číst, prohlížet, shromažďovat či používat a mohou být použity za účelem vašeho kontaktování, zasílání nevyžádaných zpráv nebo za účelem, nad nimiž nemáte ani vy ani společnost Schneider Electric kontrolu. Společnost Schneider Electric nenese odpovědnost za osobní údaje, které se rozhodnete do těchto fór zaslat.

11. Vaše právo na přístup

Jako subjekty dat můžete klást dotazy ohledně povahy osobních údajů vás či vašeho podniku, které jakákoli společnost skupiny Schneider Electric skladuje či zpracovává. Získáte přístup ke svým osobním údajům, bez ohledu na lokalitu, v níž jsou data uložena a zpracovávána.

Společnost skupiny Schneider Electric, která tato data zpracovává, bude spolupracovat na zajištění vašeho přístupu k nim, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místního podniku. Veškeré takovéto požadavky na získání přístupu lze zasílat na adresu:
 
 Schneider Electric Data Privacy Officer
 35 rue Joseph Monier
 F- 92506 Rueil-Malmaison
 Francie
 Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
  
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete požádat o jejich doplnění.

12. Změny v tomto prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Schneider Electric si vyhrazuje právo upravovat toto prohlášení o ochraně soukromí podle potřeby, například tak, aby odpovídalo změnám příslušných zákonů a nařízení, postupů a procesů společnosti Schneider Electric nebo požadavkům kladeným úřady na ochranu dat.

V takovém případě bude společnost Schneider Electric informovat své kandidáty, zákazníky, a další osoby o jakýchkoli podstatných změnách v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Schneider Electric zveřejní všechny změny na vhodných interních i externích webech.

Toto prohlášení a zásady, na něž se zde odkazuje, nemají zakládat a nezakládají jakákoli smluvní či jiná zákonná práva.

Poslední aktualizace: 13. května 2013

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!