Naše značky

Zásady ochrany zařízení

Zásady ochrany zařízení po celou dobu jeho životnosti

Tyto zásady platí ve všech členských státech Evropské unie, v Norsku, ve Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

TYTO ZÁSADY NEJSOU ZÁRUKOU. INFORMACE O ZÁRUCE NA VÁŠ PRODUKT APC NAJDETE V DOKUMENTU „OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI APC“. OMEZENÍ A PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH NEMAJÍ VLIV NA PODMÍNKY ZÁRUKY.

Zásady ochrany zařízení

Pokud je vaše elektronické zařízení poškozeno přechodnými jevy ve vedení střídavého napájení (230 V AC – viz poznámka 1 níže), když je přímo a řádně připojeno ke standardnímu produktu APC, na který se vztahují Zásady ochrany zařízení (dále jen „připojené zařízení“), a jsou-li splněny všechny zbývající podmínky uvedené níže, společnost APC, na základě vlastního rozhodnutí, nahradí produkt APC a buď (a) zaplatí za opravu připojeného zařízení, nebo (b) vám uhradí reálnou tržní hodnotu připojeného zařízení, na základě ceny uvedené v aktuálním ceníku Boston Computer Exchange (nebo rovnocenném ceníku) v částce, která nepřesahuje níže uvedené dolarové limity, pokud společnost APC zjistí, že poškození bylo způsobeno selháním produktu APC při ochraně proti přechodným jevům v elektrickém vedení anebo případně proti přechodným jevům v telefonním vedení nebo vedení kabelové televize (CATV). Přechodné jevy ve vedení, proti kterým mají produkty APC chránit, jsou stanoveny v odvětvových normách, a zahrnují jehlové impulzy a nárazy ve vedeních střídavého napájení. Ochrana před přechodnými jevy v telefonních vedeních se vztahuje pouze na produkty APC, které nabízejí ochranu vedení modemů nebo faxů, a v případech, kdy je tato ochrana k dispozici, musí zařízení telefonní služby zahrnovat řádně nainstalované a provozované zařízení „primární ochrany“ na vstupním bodu služby (taková zařízení jsou obvykle přidávána při instalaci telefonního vedení), aby bylo chráněno před přechodnými jevy z telefonního vedení. Ochrana připojených zařízení kabelové televize (CATV) před přechodnými jevy se vztahuje pouze na produkty APC, které takovou ochranu nabízí, a v takových případech musí být vedení CATV řádně uzemněno podle předpisů uvedených ve sbírce předpisů National Electrical Code (NEC), aby bylo chráněno před přechodnými jevy ve vedení CATV.

Společnost APC si vyhrazuje právo zjistit, zda bylo poškození připojeného zařízení způsobeno selháním výrobku APC, a to prostřednictvím požadavku, aby bylo poškozené zařízení zasláno společnosti APC k přezkoumání. Tyto zásady přesahují krytí připojeného zařízení poskytované jinými zdroji, mimo jiné včetně jakékoliv záruky výrobce a jakékoli rozšířené záruky, a vztahují se pouze na nezbytný rozsah nad takovým krytím.

Způsobilost ke krytí v rámci Zásad ochrany zařízení:
Produkt musíte zaregistrovat tak, že vrátíte společnosti APC záruční list dodaný s produktem do 10 dnů od data jeho zakoupení. Musíte vyplnit všechny informace a uschovat si kopii pro svou potřebu.
Všechna připojená zařízení musí mít označení CE.
Produkt APC musí být připojen do řádně zapojených a uzemněných zásuvek; nesmí být použity žádné prodlužovací kabely, adaptéry, jiné uzemňovací vodiče nebo elektrická připojení, s jedinou výjimkou jiných standardních produktů APC 230 V. Instalace nesmí obsahovat produkty na ochranu napájení od jiného výrobce, než je společnost APC. Instalace musí být v souladu se všemi příslušnými místními elektrikářskými a bezpečnostními předpisy.
Jakýkoli nárok podle Zásad ochrany zařízení musí být uplatněn ve lhůtě do 10 dnů ode dne údajného poškození připojeného zařízení.
Zásady ochrany zařízení se vztahují pouze na výše uvedené modely produktů, které se používají v Evropském hospodářském prostoru.

Co není kryto podle Zásad ochrany zařízení:
NENÍ KRYTO POŠKOZENÍ ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBENÉ PŘECHODNÝMI JEVY V DATOVÉM VEDENÍ.
Není kryto obnovení ztracených dat a přeinstalace softwaru.
Tyto zásady se nevztahují na škody způsobené jinou příčinou, než jsou přechodné jevy ve vedení střídavého napájení, s výjimkou poškození způsobených přechodnými jevy v telefonním vedení nebo vedení kabelové televize (CATV), na které se krytí vztahuje pouze v případě, že produkt APC takovou ochranu nabízí.
POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ NEZAJIŠTĚNÍM VHODNÉHO PROSTŘEDÍ PRO INSTALACI PRODUKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO BEZPEČNÉHO PROSTORU).
Poškození způsobené použitím produktu APC k jiným účelům, než pro které byl výrobek navržen.
Poškození způsobené nehodami nebo katastrofami, jako je požár, povodeň nebo vítr
Poškození způsobené zneužitím, nesprávnou úpravou, pozměněním nebo nedbalostí.
Tyto zásady jsou neplatné, pokud byl výrobek APC podle názoru společnosti APC jakýmkoliv způsobem neoprávněně pozměněn nebo upraven.
NENÍ-LI V TĚCHTO ZÁSADÁCH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, NENESE SPOLEČNOST APC PODLE PODMÍNEK TĚCHTO ZÁSAD VŮBEC ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI VÍCENÁSOBNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM PRODUKTU APC NEBO POŠKOZENÍM PŘIPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ. BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA KTERÉ MŮŽE BÝT TAKOVÝ NÁROK ZALOŽEN, I KDYŽ JE POUKÁZÁNO NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY, MEZI TAKOVÉ ŠKODY PATŘÍ, MIMO JINÉ, ZTRÁTA ZISKŮ, ZTRÁTA ÚSPOR NEBO VÝNOSŮ. ZTRÁTA POUŽITELNOSTI PRODUKTU APC NEBO PŘIPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, ZTRÁTA SOFTWARU. CENA KAPITÁLU, CENA JAKÉKOLIV NÁHRADNÍHO VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB, PROSTOJE, NÁROKY TŘETÍCH STRAN VČETNĚ ZÁKAZNÍKŮ A ÚJMA NA MAJETKU.

Předložení nároku podle Zásad ochrany zařízení:
Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro krytí, zavolejte na oddělení služeb pro zákazníky společnosti APC (příslušná telefonní čísla naleznete v seznamu na konci dokumentu) a vyžádejte si číslo EPP RMA (Equipment Protection Policy Return Material Authorization). Společnost APC vám předá formulář nároku podle Zásad ochrany zařízení, která musí být vyplněna ve lhůtě do 30 dnů.
Na produktu, který budete vracet, uveďte číslo EPP RMA.
Zabalte produkt APC do původního obalu (nebo si vyžádejte obalový materiál od společnosti APC, pokud byl původní obal zlikvidován). Do krabice vložte také vyplněný formulář nároku podle Zásad ochrany zařízení a kopii vašeho nákupního dokladu pro produkt APC.
Na vnější straně krabice zřetelně uveďte číslo EPP RMA.
Odešlete produkt (vyplaceně s dopravou na místo určení) na adresu:
American Power Conversion, Technical Support
Ballybrit Business Park,
Galway, Irsko,
Tel. +353 91 702000.
Společnost APC posoudí produkt z hlediska stanovení úrovně jeho funkčnosti a přezkoumá produkt na známky poškození způsobeného přechodnými jevy z vedení střídavého napájení (nebo v příslušných případech z telefonního vedení nebo vedení kabelové televize (CATV)). (A) Pokud vyhodnocení společnosti APC neposkytne žádné důkazy o poškození způsobeném přechodnými jevy z vedení střídavého napájení (nebo v příslušných případech z telefonního vedení nebo vedení kabelové televize (CATV)), společnost APC zákazníkovi (i) odešle zprávu s přehledem provedených testů a (ii) se zamítnutím oznámení o nároku. (B) Pokud produkt APC bude vykazovat známky poškození způsobeného přechodnými jevy z vedení střídavého napájení (nebo v příslušných případech z telefonního vedení nebo vedení kabelové televize (CATV)), bude společnost APC požadovat, aby veškerá připojená vybavení, pro která byl předložen nárok podle Zásad ochrany zařízení, byla zaslána k posouzení buď společnosti APC, nebo autorizovanému servisnímu středisku. Pokud bude zjištěno, že připojené zařízení bylo poškozeno přechodnými jevy z vedení střídavého napájení (nebo v příslušných případech z telefonního vedení nebo vedení kabelové televize (CATV)), společnost APC, podle vlastního uvážení, vám buď schválí opravu zařízení, nebo uhradí reálnou tržní hodnotu poškozeného zařízení, a to až do hodnoty dolarových limitů uvedených výše.

Pokud vám společnost APC schválí opravu připojeného zařízení, musí být oprava provedena v servisním středisku, které je autorizováno výrobcem připojeného zařízení. Společnost APC si vyhrazuje právo obrátit se přímo na autorizované servisní středisko, aby s ním mohla projednat náklady na opravu a poškození připojeného zařízení, a zjistit, zda bylo způsobeno přechodnými jevy z vedení střídavého napájení (nebo v příslušných případech z telefonního vedení nebo vedení kabelové televize (CATV)), a právo požadovat, aby servisní středisko předalo připojené zařízení nebo jeho součásti společnosti APC ke kontrole.
Společnost APC po stanovení, že byla škoda způsobena selháním produktu APC při ochraně proti přechodným jevům z vedení střídavého napájení (nebo v příslušných případech z telefonního vedení nebo vedení kabelové televize (CATV)), vám odešle platbu, podle vlastního uvážení, buď ve výši ceny opravy, nebo ve výši reálné tržní hodnoty připojeného zařízení, a to až do hodnoty dolarových limitů uvedených výše. Společnost APC si vyhrazuje právo požadovat, abyste převedli vlastnictví a dodali připojené zařízení společnosti APC, pokud se rozhodne nahradit vám reálnou tržní hodnotu připojeného zařízení.
Není-li to změněno písemnou dohodou podepsanou společností APC a vámi, jsou podmínky těchto zásad chápány jako úplná a výhradní dohoda mezi smluvními stranami, která nahrazuje všechny předchozí dohody, ústní či písemné, a všechna ostatní sdělení mezi stranami týkající se předmětu této dohody. Žádný zaměstnanec společnosti APC ani jiné strany není oprávněn vydávat žádná prohlášení, která přesahují prohlášení, která jsou uvedena v této dohodě ohledně Zásad ochrany zařízení.

Schneider Electric IT Logistics Europe Ltd.
Unit 7, City East Business Park, Ballybrit, Co.
Galway, H91 HT73, Irsko
Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!