Šest typů poruch napájení

Studie provedená výzkumným ústavem Electric Power Research Institute zjistila, že podniky ztrácí mezi 104 a 164 miliardami USD ročně v důsledku přerušení dodávky elektrického proudu a dalších 15–24 miliard USD kvůli jiným problémům s napájením. Není těžké pochopit, kde se tato čísla berou. Představte si jenom, kolik by vaši firmu stál výpadek jednoho nebo dvou dnů. I výpadek pouhé jedné hodiny si může někde vybrat značnou daň. 

Přesto mnoho firem ne zcela chápe všechny různé druhy elektrických poruch, které mohou ohrozit jejich serverovny. I když ochrana před živelnými pohromami, jako jsou hurikány a povodně, je jistě důležitá, existuje mnoho daleko méně patrných poruch napájení, které vás mohou potkat. V této stati se chci zmínit o šesti z nich.

1. Přechodný jev
Přechodné jevy jsou potenciálně nejnebezpečnější ze všech poruch. Spadají do dvou podkategorií: impulzní a oscilační. Impulzní přechodné jevy jsou nejběžnějším typem změny, zahrnující náhlou událost, která zvýší nebo sníží napětí a/nebo proud často trvající méně než 50 nanosekund. Jsou to jevy způsobené blesky, špatným uzemněním, spínáním indukčních zátěží, odstraňováním závad v rozvodně a dalšími problémy. Impulzní přechodné jevy mají často za následek poškození dat a fyzické poškození zařízení.

Oscilační přechodné jevy způsobují velmi rychlý střídavý nárůst a pokles elektrického signálu, často při náhlém odpojení zátěže, jako je motor nebo kondenzátor. Běžným problémem, který je spojený s kapacitním spínáním, je vypínání pohonů s nastavitelnými otáčkami (ASD).

2. Výpadek
Výpadek proudu je kompletní ztráta napájecího napětí nebo proudové zátěže trvající od 0,5 do 30 cyklů (mžikové), od 30 cyklů do 2 sekund (chvilkové), 2 sekundy až 2 minuty (dočasné) nebo více než 2 minuty (trvalé). Běžným příkladem přerušení proudu je, když všechny elektronické přístroje a světla v domě na krátkou dobu zhasnou. V domácnosti je to nepříjemné, avšak v podnikovém prostředí může být podobný výpadek proudu velmi nákladný, protože takovéto přerušení může vést k poškození nebo úplné ztrátě dat.

3. Pokles nebo podpětí
Je obvykle způsobeno vadami v systému nebo zapnutím zátěže s vysokými spouštěcími proudy. Pokles je snížení střídavého napětí na dané frekvenci, trvající od 0,5 cyklů do jedné minuty. Představte si pokles tlaku vody při puštění několika baterií v jedné domácnosti. Poklesy mohou v průběhu času způsobit značné škody na zařízení .

Podpětí, které je charakterizováno potemněním světel, je výsledkem dlouhodobých problémů se stabilitou dodávky elektřiny, které vedou ke krátkodobým poklesům. Podpětí může vést k poruše nelineární zátěže, jako je například počítačové napájení.

4. Přepětí
Opakem poklesu napětí je přepětízpůsobené nárůstem střídavého napětí v trvání 0,5 cyklů až 1 minuty. Běžným zdrojem jsou nulová připojení o vysoké impedanci, náhlá snížení velkých zátěží nebo poruchy v jedné fázi u třífázového zařízení. Stejně jako poklesy, škodlivé účinky přepětí – degradace elektrických kontaktů a poškození polovodičů – zůstávají obvykle bez povšimnutí po delší dobu. Nicméně okamžité a znatelnější důsledky jsou blikání světel a chyby v datech.

Podobně jako podpětí je i přepětí výsledkem dlouhodobých problémů, které vytvářejí dočasná elektrická přepětí. Přepěťové podmínky mohou vytvářet vysoký odběr proudu a způsobit přehřátí a únavu zařízení.

5. Zkreslený průběh vln
Zkreslený průběh je jakákoli změna kvality elektrické energie ovlivňující tvar vlny napětí nebo proudu. Existuje pět základních typů zkreslení průběhu: kompenzace stejnosměrného proudu, harmonické zkreslení, meziharmonické, zkreslení ve tvaru zářezu (notching) a šum. V různé míře mohou všechny tyto nedostatky způsobit poškození nebo narušení IT zařízení.

6. Kolísání napětí
Kolísání napětí je řada malých, nahodilých změn v napětí způsobená jakoukoli zátěží vyznačující se výraznými změnami proudu. Běžným příznakem je blikání klasických žárovek.

Samozřejmě existují způsoby, jak se chránit proti každému z těchto typů poruch dodávky elektřiny, často za použití záložního zdroje UPS, záložního generátoru, přepěťové ochrany, úpravy elektrického vedení, řádného uzemnění a další. Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých typech poruch dodávky elektřiny a jak se před nimi chránit, přečtěte si bílou knihu č. 18 APC by Schneider Electric „Sedm typů problémů dodávky elektřiny.“