Recykling

APC by Schneider Electric oferuje klientom indywidualnym i biznesowym programy odbioru i bezpiecznego dla środowiska recyklingu produktów. Programy te są zgodne z przepisami regionalnymi, takimi jak dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a jednocześnie promują ponowne wykorzystanie, recykling lub bezpieczną utylizację produktów wycofanych z użytku.

Dowiedz się więcej

Substancje podlegające ograniczeniom dyrektywy RoHS

DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS 2) zobowiązuje APC by Schneider Electric do ograniczenia wykorzystania określonych substancji w oferowanych produktach, oznakowania produktów przeznaczonych na rynek europejski znakiem CE i opublikowanie stosownej Deklaracji zgodności.

Dowiedz się więcej
Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look

REACH — substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) APC ma obowiązek poddawać swoje produkty ocenie pod kątem obecności niektórych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i informować klientów o możliwej obecności tych substancji.

Dowiedz się więcej

Supervisor engineer pointing the wind turbine

„Krwawe” minerały

W lipcu 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto tzw. ustawę Dodda-Franka w sprawie reformy finansowej i ochrony konsumentów. Zgodnie z jej artykułem 1502(b) wszystkie notowane publicznie spółki amerykańskie mają obowiązek ujawniać dane o łańcuchu zaopatrzenia w tzw. „krwawe” minerały, tj. minerały pozyskiwane w obszarach konfliktów zbrojnych.   APC by Schneider Electric nie podlega temu obowiązkowi bezpośrednio, ale dostarcza produkty firmom podlegającym. APC zobowiązuje się unikać stosowania takich minerałów i udostępnia swoim klientom informacje potrzebne do spełnienia wymogów wspomnianej ustawy.

Dowiedz się więcej

Default Alternative Text

Polityki jakościowe i środowiskowe

APC by Schneider Electric to synonim najwyższej jakości produktów i usług osiąganej dzięki innowacyjności, zgodności parametrów produktów z ich specyfikacją oraz nieustannemu doskonaleniu. Konsekwentnie prowadzimy działalność biznesową w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego. Odpowiedzialność ekologiczna, mająca na celu ochronę środowiska, zwiększa naszą zdolność do dostarczania konkurencyjnych i wartościowych produktów oraz usług.

Dowiedz się więcej o naszych o politykach jakościowych i środowiskowych